Studia z zakresu sztuki i turystyki kulturowej

Dopełnieniem moich zainteresowań z obszaru historii sztuki, są badania o charakterze interdyscyplinarnym, w których pierwszorzędną rolę odgrywają zagadnienia związane z szeroko rozumianą sztuką w kontekście turystyki. Ich wynikiem są współredagowane przeze mnie 3 serie publikacji:

 

I seria - Specjalistyczne tomy zbiorowe, podejmujące tematykę związków i zależności sztuki (zwłaszcza architektury) z turystyką, szczególnie kulturową, a w szczególności zagadnienia relacji sztuka-turystyka-muzealnictwo-ochrona zabytków:

  • Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Warszawa 2008 (wraz z Wiesławem Kaprowskim i Franciszkiem Midurą);
  • Węgrów i ziemia liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna, Warszawa 2009 (wraz z Wiesławem Kaprowskim i Franciszkiem Midurą);
  • Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków, Warszawa 2010 (wraz z Ewą Lewandowsk-Tarasiuk, Janem Pawłem Piotrowskim i Ewą Zawadzką-Kowalską).

 

Książka Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Warszawa 2008, stawia sobie za cel charakterystykę dziedzictwa przemysłowego Mazowsza jako elementu tradycji, jak również prezentuje opracowania szczegółowe, koncentrujące się m.in. na rewitalizowanych poprzemysłowych obiektach i założeniach architektonicznych dostosowanych do nowych, współczesnych funkcji (centrów handlowych, galerii i obiektów hotelowych). W opracowaniu tym znalazły się prace poświęcone zabytkowej tkance architektonicznej przemysłowego Żyrardowa, Łodzi, Radomia czy też warszawskiej Gazowni. Tam m.in. moje opracowanie pt. Sztuka w elektrowni. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, s. 173-195.

 

 

Podobną problematykę, skupioną tym razem na jednym z ciekawszych regionów turystycznych w Polsce, podejmuje książka pt. Węgrów i ziemia liwska. Perły kultury i atrakcyjność turystyczna, Warszawa 2009. Opracowanie to, zawierające kilkadziesiąt naukowych opracowań, jest obecnie jedynym naukowym opracowaniu zabytków i atrakcji turystycznych tego regionu, szeroko prezentującym spektrum zjawisk kulturowych, artystycznych (w tym architektonicznych i plastycznych), związanych z ziemią liwską oraz Węgrowem.

 

 

 

 

Współredagowany przeze mnie tom pt. Labor Omnia Vincit. Studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków, Warszawa 2010, jest zbiorem opracowań reprezentujących dziedziny z szerokiego spektrum różnych aspektów kultury materialnej, obejmujące problematykę historyczną i współczesną. Tematy poszczególnych opracowań zawartych w tomie dotyczą bardzo rozległej problematyki skupionej wokół obiektów zabytkowych. Niektóre opracowania, co warto podkreślić, poświęcone są zabytkom oraz obszarom nieleżącym obecnie w granicach Polski, lecz historycznie związanym z polską państwowością, historią i kulturą naszego kraju.

 

 

 

Drugą serię tworzą cztery opracowania, współredagowane wraz z Ewą Lewandowską-Tarasiuk i Zbigniewem Krawczykiem, tworzące dwa oddzielne „dyptyki”:

 

II seria - Dyptyk:

  • Turystyka jako dialog kultur, Warszawa 2005;
  • Bariery kulturowe w turystyce, Warszawa 2007.

Publikacje te, są wynikiem wspólnych badań prowadzonych w Katedrze Nauk Społecznych Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie pod kierunkiem zespołu redakcyjnego (Zbigniew Krawczyk, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz), wraz z grupą naukowców brytyjskich i polskich z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Wydana w 2005 r. książka Turystyka jako dialog kultur, Warszawa 2005, była wówczas na polskim rynku wydawniczym pionierskim opracowaniem analizującym różnorodne wątki związane z fenomenem interdyscyplinarnego zjawiska jakim jest turystyka. Publikacja prezentuje turystykę w wielu kategoriach, m.in. przemian cywilizacyjnych, kulturowych, antropologiczno-filozoficznych, marketingowych i ekonomicznych, socjologicznych, psychologicznych, a także osobistego zapisu.

Druga część dyptyku: Bariery kulturowe w turystyce, Warszawa 2007, składa się z trzech części, zawierających: analizy teoretyczne dotyczące barier w turystyce postrzeganych w perspektywie globalnej; studia ukazujące antynomie turystyki jako dziedziny kultury oraz prace ukazujące zjawiska doświadczenia turystycznego jako procesu oswajania obcości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III seria - Dyptyk:

  • Człowiek w podróży, Warszawa 2009;
  • Aksjologia podróży, Warszawa 2012.

Człowiek w podróży, Warszawa 2009 i Aksjologia podróży, Warszawa 2012, współredagowany również z Ewą Lewandowską-Tarasiuk i Zbigniewem Krawczykiem.

Opracowania te, stanowią w polskiej literaturze ważny etap na drodze poszerzania badań naukowych dotyczących kontekstów związanych z człowiekiem w podróży w ujęciu historycznym, socjologicznym, religijnym oraz coraz bardziej ważnym we współczesnej rzeczywistości, ujęciem rynkowym. Obie publikacje prezentują problematykę podróży i funkcjonującego w niej człowieka w bardzo szerokim wymiarze i dają szeroką panoramę najnowszych osiągnięć badawczych w tym obszarze w środowisku polskich i zagranicznych badaczy zajmujących się problematyką turystyki i jej związków z innymi dziedzinami nauki.

 

Joomla templates by a4joomla