Inne osiągnięcia

Jestem autorem 47 recenzji, w tym: grantów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz recenzji wydawniczych. Są to:

 • Recenzja promotorskiego projektu badawczego Komitetu Badań Naukowych z zakresu historii sztuki, Warszawa 2003;
 • Recenzja wydawnicza Studiów nad sztuką renesansu i baroku. Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 1, t. VI, pod redakcją Jerzego Lileyki i Ireny Rolskiej-Boruch, Lublin 2005;
 • Recenzja wydawnicza Studiów nad sztuką renesansu i baroku. Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 2, t. VII, pod redakcją Jerzego Lileyki i Ireny Rolskiej-Boruch, Lublin 2006;
 • Recenzja wydawnicza Studiów nad sztuką renesansu i baroku. Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, cz. 3, t. VIII, pod redakcją Jerzego Lileyki i Ireny Rolskiej-Boruch, Lublin 2007;
 • Recenzja wydawnicza książki Zbigniewa Krawczyka, O turystyce i rekreacji. Szkice i studia, Warszawa 2007;
 • Recenzja wydawnicza książki Szymona Bojki, Z polskim rodowodem. Artyści polscy i amerykańscy polskiego pochodzenia w sztuce Stanów Zjednoczonych w latach 1900-1980, Toruń 2007;
 • Recenzja wydawnicza książki Mirosława A. Supruniuka, Sztuka Polska w Wielkiej Brytanii 1939-2000. Antologia, Toruń 2007; Recenzja wydawnicza książki Leszka Makówki, Sztuka sakralna na Górnym Śląsku w II połowie XX wieku. Malarstwo i rzeźba, Katowice 2008;
 • Recenzja wydawnicza Studium do Autoportretu Marka Żuławskiego, w opracowaniu M.A. Supruniuka, Toruń 2009;
 • Recenzja projektu badawczego dr. Aleksandra Chmiela, Kultura fizyczna i turystyka w armii Drugiej Rzeczypospolitej 1914-1939, Warszawa 2009;
 • Recenzja projektu badawczego dr. hab. Stanisława Piekarskiego Turystyka w Armii Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 2009;
 • Recenzja projektu badawczego mgr. Michała Grzegorka Struktura przestrzeni turystycznej największych miast europejskich, Warszawa 2009;
 • Recenzja projektu badawczego prof. dr. Franciszka Midury i mgr. Jana Pawła Piotrowskiego Atrakcyjność turystyczna Mazowsza, Warszawa 2009;
 • Recenzja projektu badawczego dr Reginy Żarczyńskiej-Rowińskiej Etnocentryzm a turystyka,  Warszawa 2009;
 • Recenzja projektu badawczego mgr Kamili Kłudkiewicz, Wybór i konieczność. Kolekcje arystokracji polskiej w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010;
 • Recenzja projektu badawczego mgr Małgorzaty Marii Najwer, Od romantyzmu do narodowego socjalizmu. Malarstwo niemieckie i śląskie w prywatnych wrocławskich zbiorach powstałych po roku 1945, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010;
 • Recenzja projektu badawczego prof. Irminy Aksamitowskiej-Szadkowskiej, Kolor ma moc – znaczenie kolorystyki w projektowaniu obuwia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010;
 • Recenzja wydawnicza książki Andrzeja Kazimierza Olszewskiego Art deco i lata trzydzieste w Ameryce a sztuka europejska, Warszawa 2010;
 • Recenzja wydawnicza książki Ewy Doleżyńskiej-Sewerniak Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego do Konkursu Generalnego Konserwatora zabytków oraz  Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studyjne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, czerwiec 2011;
 • Recenzja wydawnicza książki Marii Dłużewskiej, Trzy dni zdjęciowe, lipiec 2011;
 • Recenzja albumu Anny i Mirosława A. Supruniuków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w fotografiach 1945-2010, Toruń 2011;
 • Recenzja pracy zbiorowej tomu poświęconego sztuce Torunia, pod red. Pileckiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012;
 • Recenzja pracy doktorskiej dr Magdaleny Białonowskiej pt. Andrzej Stanisław Ciechanowiecki (ur. 1924) – kolekcjoner, marszand i mecenas, zgłoszonej do Nagrody „Archiwum Emigracji” w Toruniu za wyróżniającą się pracę doktorską na temat emigracji polskiej XX wieku;
 • Recenzja wydawnicza książki Art Of the Orient, T. II, pod red. Jerzego Malinowskiego i Doroty Kamińskiej-Jones, Warszawa 2013;
 • Recenzja wydawnicza książki pt. Strój – zwierciadło kultury, pod red. Magdaleny Forumniak-Kowalskiej i Joanny Wasilewskiej, Warszawa 2013;
 • Recenzja wydawnicza książki Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, T. V, pod red. Doroty Kamińskiej-Jones, Warszawa 2013;
 • Recenzja wydawnicza książki Ryszarda Mączyńskiego, pt. Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego, Toruń 2013.
 • Opinia dotycząca malowidła ściennego autorstwa Piotra Wróblewskiego w kościele w Chojnowie, 25 listopada 2013.
 • Recenzja wydawnicza „Studiów nad sztuką renesansu i baroku”, t. XII, pod red. Ireny Rolskiej, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, oddane do druku, Lublin 2014.
 • Recenzja wydawnicza tomu pt. Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815-1990, pod redakcją Jerzego Malinowskiego, oddane do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Doroty Grubby Figuracja we współczesnej rzeźbie polskiej, oddane do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik Japonia w kulturze i sztuce polskiej przełomu XIX i XX wieku, oddana do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Pawła Pachciorka Kusama Yayoi, czyli obsesja kropek, pod redakcją naukową Estery Żeromskiej, oddana do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Anny Król Chiny w latach 1898-1937 – między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu, oddana do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Sztuka  polska  w latach 1944-1970, pod redakcją Jana Wiktora Sienkiewicza i Ewy Toniak, oddana do druku 2014, Warszawa.
 • Recenzja wydawnicza książki Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Republiki Irlandii w XX-XXI wieku i polsko-brytyjskie i irlandzkie kontakty artystyczne/ Art of the United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland & Republic of Ireland in 20th – 21st centuries and Polish-British & Irish art relations, pod redakcją naukową Jerzego Malinowskiego i Jana Wiktora Sienkiewicza, oddana do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Macieja Tybusa, Związki kulturowe holendersko-japońskie i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia, oddana do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Faces of the XXth Century Polish Stage Design / Oblicza XX-wiecznej scenografii polskiej, red. Ewa Dąbek-Derda, Dominika Łarionow, Jadwiga Rożek-Sieraczyńska i Joanna Stacewicz-Podlipska, oddana do druku, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza artykułu Malarstwo religijne i sakralne Stanisława Rodzińskiego do "Roczników Humanistycznych" (rocznik 2014), ss. 14, oddany do druku, Lublin 2014.
 • Recenzja wydawnicza tomu Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, pod red. Elżbiety Pileckiej i Dariusza Markowskiego, Toruń  2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Dominiki Buchowskiej The Sense of Form. Tthe art of David Bomberg, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Ryszarda Mączyńskiego Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia, Toruń-Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza książki Art in Jewish Society, pod red. J. Malinowskiego, R. Piątkowskiej, M. Stolarskiej-Fronia i T. Sztyma, Warszawa 2014.
 • Recenzja wydawnicza artykułu Ikonografia Matki Boskiej Fatimskiej w malarstwie Adolfa Hyły, wyd. zbiorowe, KUL, Lublin 2015.
 • Recenzja wydawnicza artykułu Typy przedstawień Demeter w szacie graficznej banknotów świata z pierwszej połowy XX wieku, wyd. zbiorowe, KUL, Lublin 2015.
 • Recenzja wydawnicza książki Laudator temporis acti. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. Rocznicę urodzin, pod red. Ireny Rolskiej, Krzysztofa Gombina i Krzysztofa Przylickiego, Lublin 2015.
 • Recenzja wydawnicza książki Ryszarda Sawickiego, Ostatni wigierski kameduła. Wokół osoby i twórczości Wiktora Winikajtisa, Wigry 2015.

Na potrzeby ogólnopolskiego projektu badawczego Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polska emigracja polityczna 1939-1989”, wykonałem dwa naukowe raporty:

 • Plastyka polska na emigracji 1939-1989, część I Plastyka polska na emigracji w latach 1939-1989 w Europie, ss. 33, obejmujący obszerne spektrum literatury polskojęzycznej i obcojęzycznej, poświęconej polskiej plastyce na emigracji w latach 1939-1989 powstałej terenie Europy (Warszawa 2012);
 • Plastyka polska na emigracji 1939-1989, część II Plastyka polska na emigracji w latach 1939-1989 poza Europą, ss. 65, z opisem spektrum literatury przedmiotu, a także informacją na temat aktualnego stanu badań i rekomendacjami na lata 2013-2016.

 

Joomla templates by a4joomla