O mnie

Urodziłem się 21 lipca 1960 r. w Przerośli jako drugi syn Jadwigi z Podziewskich i Mariana Sienkiewicza. W latach 1981-1987 studiowałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: historię sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL oraz prawo, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Tytuł zawodowy magistra historii sztuki otrzymałem w 1987 r. na podstawie pracy magisterskiej, pt. Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (opublikowana w 1991 r.), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Władysława Smolenia, ówczesnego kierownika Zakładu Historii Sztuki Kościelnej Sekcji Historii Sztuki KUL i dyrektora Muzeum Uniwersyteckiego KUL im. Ks. Jana Władzińskiego.

1 października 1987 r. podjąłem pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Kościelnej KUL. W roku akademickim 1988/1989 pełniłem funkcję kuratora Muzeum Uniwersyteckiego KUL.

Od 1988 r. rozpocząłem studia doktoranckie, pod opieką naukową prof. dr. hab. Tadeusza Chrzanowskiego, w nowo powołanej wówczas w KUL Katedrze Kultury Artystycznej ówczesnej Sekcji (dzisiaj Instytutu) Historii Sztuki tegoż uniwersytetu.

W 1992 r., uzyskałem stopień doktora z zakresu historii-historii sztuki, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995, życie i twórczość (opublikowana w 1995 r.), obronionej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Chrzanowskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Po doktoracie, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej, prowadziłem również zajęcia dydaktyczne w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej (ćwiczenia oraz proseminarium). W latach 1993-1997 byłem także organizatorem objazdów naukowych (Małopolska, Wielkopolska, Pomorze, Śląsk) oraz miesięcznych praktyk inwentaryzacyjnych i muzealnych w Chełmie Lubelskim, Zamościu i Krakowie. Ponadto, w latach 1994-1997 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Historii Sztuki KUL.

W październiku 1998 r., na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku oraz dorobku naukowego, otrzymałem stopień naukowy dr. hab. z zakresu historii sztuki, specjalizacja: historia sztuki najnowszej europejskiej i polskiej - polska sztuka na emigracji po 1945 roku.

Od październiku 2000 r., uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, kierowałem Katedrą Kultury Artystycznej w Instytucie Historii Sztuki KUL. W kwietniu 2003 r., uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zostałem zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w Instytucie Historii Sztuki KUL. Od 2000 r. do września 2006 r. byłem członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

W czerwcu 2001 r., uchwałą Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii, zostałem mianowany profesorem PUNO z siedzibą w Londynie.

Od 1 października 2006 r., rozpocząłem pracę na stanowisku prof. nadzw. Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w Katedrze Antropologii Kulturowej Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym, zostając również członkiem Rady Wydziału Teologicznego UKSW. Od 1 października 2007 do 30 września 2009 r. kierowałem, nowo powołaną wówczas w UKSW, Katedrą Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW. Również w 2007 r. zostałem powołany na członka Senatu Akademickiego Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, na kadencję 2007-2010, w której w latach 2007-2009 kierowałem Zakładem Historii Kultury i Sztuki.

1 października 2009 r., podjąłem pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Historii Sztuki i Kultury, w której strukturze od stycznia 2010 r. kieruję jedynym w Polsce Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji. Profil badawczy oraz oferta dydaktyczna Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji (zarówno w zakresie tematyki wykładów monograficznych, konwersatoriów jak i seminariów) jest naturalną konsekwencją moich zainteresowań i prowadzonych od 1989 r. badań nad polską sztuką na emigracji po 1939 roku.

14 sierpnia 2014 roku, decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, otrzymałem tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Joomla templates by a4joomla