Windsurf-Dictionary

Please send any comments, especially corrections and additions to the dictionary, to:

Stanislaw Koter John B. RUTLEDGE

A - D

E - K

L - R

S - Z

Back to windsurf-menu


English

German

Polish

Italian

French

Spanish

safe leeward position Leestellung korzystna pozycja zawietrzna ? ? posición segura a sotavento
safety leash, mast tether DEF Sicherheitsleine f linka asekuracyjna corda di sicurezza bout de sécurité salva "silent-block"
sail s Segel, Tuch n sl żagiel vela voile vela
sail v segeln żeglować ? naviguer navegar
sail flip; to flip the sail Segelrotation f, Segelshift; umschlagen przerzucenie żagla ? ? dar vuelta la vela
sail number Segelnummer numer żagla ? ? número de vela
sailboard Segelbrett n deska żaglowa ? planche a voile tabla de windsurf
saltwater Salzwasser n woda słona ? eau salee agua de mar
sand Sand m piasek sabbia sables arena
sandbar Sandbank f ? ? banc de sable m banco de arena
sandbars Sandbänke ? ? vague de sable bancos de arena
sandwich DEF Sandwichboard m DEF # ? assemblage de materiaux composites #
scoop (nose rocker) DEF # Aufbiegung des Boards am Bug # wygięcie dziobu (przedniej części deski) patrząc z boku ? scoop #
screamer ? ? ? ? "screamer" (mistral?)
screw Schraube f śruba ? ? tornillo
sea See f morze mare mer mar
sea urchin Seeigel m jeżowiec ? oursin ?erizo de mar
sea-weed Seetang m wodorosty alga natante algues algas
seam Naht f szew cucitura couture costura
self-rescue ? ? ? sauvetage auto-rescate
semi-complete Semikomplett DEF semikomplet semicompleta semicompleta semi complete semi-completo
semidry Semitrockenanzug m pianka półsucha ? semi sec semi-seco
set (sail) DEF ? wygląd żagla po otaklowaniu ? ? "set" (de velas)
set (waves) DEF # eine Gruppe von Wellen DEF zbiór 3-8 nastepujących po sobie fal, najwieksza z nich - set wave ? serie de vagues serie (de olas)
sewn seams ? szwy normalne ? ? ?
shallow water flaches Wasser, Flachwasser n płytka woda ? ? agua poco profunda
shaper DEF # DEF ? ? dessinner, concevoir #
shark Haie f rekin ? requin tiburón
sheet bend Schotstek węzeł szotowy (flagowy poj.) gruppo di bandiera noeud d'écoute vuelta de escota
sheet in v dichtholen, dichtnehmen v wybrać (żagiel) ? tirer v cazar / cerrar vela
sheet out v aufmachen v wyluzować (żagiel) ? détendre, lâcher v filar / abrir vela
shock ? wstrząs, szok ? secouer #
shore Ufer m brzeg ? bord orilla
short kurze See fala krótka mare corto lames courtes corto
shorty Shorty m szorty ? ? petite combinaison demi jambe, demi bras pour l'ete traje corto
shoulder DEF Schulter f ramię - jeszcze nie załamana część załamującej sie fali ? ? hombro
simulator DEF ? symulator ? simulateur simulador
sinker DEF Sinker m DEF deska tonąca (o małej wyporności) # # planche qui coule #
skeg -> fin Finne f statecznik ? ? ?
skill level Könnenstufe f poziom zaawansowania ? niveau de difficulte nivel
skippers meeting DEF Fahrerbesprechung spotkanie "sterników" ? reunion de course reunión de timoneles
slalom ? slalom ? slalom #
sleeves Ärmel rekawy ? ? mangas
slot (Brit) = gap (US) DEF Schlitz m [s.11-12/98] otwór, szczelina (aperture) ? ? ranura
slot flusher, slot rubber DEF Dichtlippe f ? ? ? ?
soft rails weiche Kanten krawędzie miękkie, zaokrąglone ? ? rails doux cantos redondeados
soul Seele f # DEF dusza ? sauvage, libre alma / #
sound Binnensee f, Sund m przesmyk ? son sonido
South, south Süd, südlich południe, południowy ? Sud m sur
speed lower wind range Speed unterer Windbereich ? Vitesse a` bas régime ?
speed upper wind range Speed oberer Windbereich ? Vitesse a` haut régime ?
speed record ? rekord szybkości ? record de vitesse récord de velocidad
speed trial ? ? ? ? prueba de velocidad
spin out DEF # Wegrutschen des Hecks DEF [s.11-12/98] poślizg boczny rufy scivolamento laterale della tavola # spin out #
spot, location, sailing site Surfspot m, Revier n miejsce surfowania ? localisation spot
spray Gischt m pył wodny ? spray #
squashtail DEF ? ? ? ? # / cola cuadrada
starboard tack DEF Backbordkurs m prawy hals mure a dritta tribord amures m amurado a estibor
starting line Startlinie linia startu ? ligne de depart línea de partida / línea de largada
starting mark Start-Bahnmarke ? ? ? marca de partida / boya de largada
starting signal Startsignal sygnał startu ? signal de depart senal de partida / top de largada
steamer DEF # DEF pianka jednoczęściowa ? ? traje de manga corta y pierna larga
steep steile See fala stroma onde alte mer creuse empinado
stern, tail Heck m DEF rufa deski poppa ? popa / cola
stoked # DEF stan upojenia po dobrej sesji ? ?  
stones pl Steine pl kamienie pietre pl pierres pl piedras
storm schwerer Sturm m sztorm (silna wichura) tempesta tempete tormenta
stringer DEF # DEF #, podłużne wzmocnienie deski ? ? "stringer" (mistral)
swap meet Tauschtreffen n giełda sprzetu ? ? ?
swell Dünung DEF długie, szybkie fale stosunkowo niewysokie, najlepsze do jazdy mare morto o lungo houle #
system: pin-lock-~ {boom} ? ? ? ? ?
system: push-pin ~ {boom} ? ? ? ? ?
table top DEF ? wyskok z odwróceniem deski do góry dnem # tavola alta # # #
tack s Wende f DEF zwrot na wiatr ? ? virada
tack s; tack (zig-zag) v Schlag m hals; halsować bordo bord m; louvoyer v, tirer des bords v amura
tack v DEF wenden zwrot na wiatr wykonać virare di bordo virer de bord v, virer au vent virar
tack {sail} DEF Hals (Segel) m róg halsowy mura point d'amure puno de amura
tack strap Gurtband n ? ? ? ?
tack: conca ~ # # zwrot na wiatr ? ? #
tack: duck ~ DEF # Tauchwende f zwrot na wiatr kaczy virata sotto la vela pirouette de canard #
tack: helicopter ~ DEF Helicopter-Wende f zwrot na wiatr - helikopterowy virata elicottero virage hélicoptere #
tack: nose ~ ? zwrot na wiatr - 1) virata sulla prua virement nez coulé #
tail rocker ? podgięcie rufy ? # ? rocker arriere #
tandem Tandem tandem ? ? #
taped seams ? szwy taśmowe ? ? ? costuras encintadas
taping taping - tapen tapen ? ? ? ?
teardrop DEF Träne łza - kształt deski ? ? gotas para los ojos
tell tale ? wimpel ? ? révélateur m ?lanitas
thermoplastic s, adj Thermoplast DEF termoplast ? ? termoplástico
thickness Dicke f grubość spessore epaisseur grosor
three-sixty, 360 DEF Drei-Sechziger m trzystasześćdziesiąt (360 stopni zakret) ? boucle m tres-sesenta
threshold of planing Gleitschwelle f próg ślizgu ? ? umbral de planeo / subplaneo
through-planing (continue planing through the lulls) durchgleiten f pozostawać w ślizgu w "dziurach" ? maintien du planing dans les déventes ?
tide DEF Gezeiten pływy marea marée f marea
tide: high ~ Hochwasser n przypływ ? marée haute f marea alta
tide: low ~ Niedrigwasser n odpływ ? marée basse f, basse mer f marea baja
tide: riptide ? ? ? ? ?
tie-down strap Zurrband n pasek mocujący ? ? ajustar el strap
tip {fin} Spitze (untere) der Finne czubek statecznika ? ? punta de la aleta / de la quilla
touch a mark (important ?) v Berührung einer Bahnmarke dotknąć znak kursowy (czy tu to istotne ?) ? toucher une bouee tocar una marca
tow v schleppen holować ? tracter remolcar
towing eye ? otwór/uchwyt holowniczy ? ? agujero de remolque
trailing edge Strömungsabrisskante, Abströmungskante krawedź spływu ? bord de fuite ?
transition DEF ? przejście w dowolny sposób z jednego halsu na drugi ? transition (figure) transición
triax Gitterfolie f ? ? ? tri-axial
trim or adjust sail v trimmen trymować ? regler sa voile trimar
trough Wellental n dolina fali gola, solco creux ?
tube DEF Röhre f tunel tworzony przez fale ? tube tubo
tube, tubular batten Tubelatte, röhrenförmige Segellatte listwa rurowa ? latte tubulaire batten tubular
tucked-under-edge unterzogene Kante f, # DEF podwiniety bok, pośredni miedzy kanciastym a zaokrąglonym bokiem ? ? #
turn of the tide Kentern des Stromes zwrot pływu (przesilenie pływu) cambio della marea renverse de courant cambio de marea
tweaked DEF ? ? ? ? retorcido
twice round zwei Runden dwa okrążenia ? deuxieme round ?
twist {fin. sail->floppy leech} DEF # DEF, Verdrehung der Finne skręt statecznika, żagla ? twist (tete souple) #
two-piece mast Zweiteiler m maszt dwuczęściowy ? mat 2 parties mástil de dos partes
underpowered DEF bei Unterpower żeglowanie w warunkach jeszcze nie pozwalających na wejście w ślizg ? sous toile corto de vela
universal joint, UJ, U-joint, Power Joint DEF Power Joint, Zapfen m DEF łącznik, przegub gommino, snodo diabolo articulación universal
uphaul (line) DEF Startschot m, Aufholleine f fał startowy scotta di recupero ? driza
upwind in Luv w góre wiatru ? ? cenida
upwind; on the wind Amwind, beim Wind, Am-Wind-Kurs m DEF kurs: na wiatr/bejdewind bolina ? de cenida
velcro band Klettverband m taśma rzepowa ? ? banda de velcro
velcro fastening Klettverschluß m zapiecie typu rzep ? ? ?fijación de velcro
ventilation DEF Lüftung f "zapowietrzenie" statecznika prowadzące do ->spinout ? aeration ventilación
victory Sieg m zwycięstwo ? victoire victoria
viper ? żmija ? vipere "viper" (fanatic?)
volume DEF Volumen n objętość volume m volume (en litre) volumen
waist deep, waist high, chest high Stehbereich n woda po pas, po pachy ? ? por la cintura/por el pecho
wake, sternwave Heckwasser, Kielwasser n, Heckwelle f kilwater, fala rufowa scia onda di poppa sillage bigote de aleta
warning signal Ankündigungssignal, Zeitschuss sygnał ostrzeżenia ? signal d'attention senal de alerta
washer Dichtungsring m uszczelka ? machine a laver (grosses vagues) ?
waterproof v abdichten uszczelniać ? ? impermeable
waterstart DEF Wasserstart m start z wody partenza dall'acqua départ de l'eau #
wave Welle f fala onda vague ola
wave board DEF Manöverboard, Wave-Board m deska wave'owa ? planche de vague tabla de olas
Waveriding Wellenreiten, # DEF jazda na falach ? Naviguer dans les vagues navegar en olas
weeds Seegras n chwasty, trawa morska ? mauvais algas
weight Gewicht n cieżar peso m poids peso
West, west West, westlich zachód, zachodni ? Ouest oeste
wetsuit Neopren, Neo, Nassanzug, Neoprenanzug m, Neo DEF pianka mokra ? combinaison f traje de neoprene
wetted surface area DEF benetzte Fläche powierzchnia zwilżona, zmoczona ? aire de mouillage @ superficie mojada
white water, soup Weißwasser n DEF "biała woda" - za mało wody do pływania, za dużo wody do oddychania ? mousse f "espuma"
wide point DEF maximale Breite punkt maksymalnej szerokości posizione della larghezza massima point au large punto más ancho
width Breite f szerokość larghezza largeur ancho
wind clock, rose Windrose f róża wiatrów (kompasowa) rosa graduata rose des vents rosa de los vientos
wind direction Himmelsrichtung kierunek wiatru ? direction du vent dirección del viento
wind range Windbereich n zakres wiatru ? echelle du vent rango de viento
wind's dying abflauender Wind wiatr zdychający ? le vent tombe está bajando el viento
wind's picking up zunehmender Wind wiatr przybierający na sile ? ? está levantando el viento
wind: apparent ~ scheinbarer Wind mDEF wiatr pozorny vento apparente vent apparent m viento aparente
wind: high ~ starker Wind, Hack, Oberhack, Hammerwind m silny wiatr ? vent fort (alize) viento fuerte
wind: induced ~ DEF Fahrtwind m wiatr własny vento d'avanzamento vent induit viento inducido
wind: light ~ Leichtwind m lekki wiatr ? vent leger m viento leve
wind: offshore ~ DEF ablandiger Wind m wiatr od brzegu vento da terra vent de terre #, viento de tierra
wind: onshore ~ DEF auflandiger Wind m wiatr do brzegu ? vent de mer #, viento de costa
wind: side onshore ~ schräg auflandiger Wind wiatr ukośnie do brzegu ? vent de cote venant de la mer viento a 45o (cuarenta y cinco grados)
wind: sideshore (cross-shore) ~ DEF # DEF wiatr wzdłuż brzegu ? vent de cote viento de costado
wind: thermal ~ Thermik, thermischer Wind wiatr termiczny ? vent thermique viento térmico
wind: trade ~ Passat m pasat ? alizes ?
wind: true ~ DEF wahrer Wind wiatr rzeczywisty vento reale vent vrai, vent réel m viento real
windline DEF ? linia wiatru ? vent en temps reel par telephone línea de viento
window Fenster, Segelfenster n okno finestra della vela fenetre ventana
windshift DEF ? przesunięcie kierunku wiatru ? ? borneo
windspeed s Windstärke f siła wiatru ? vitesse du vent velocidad del viento
windsurf v surfen v surfować ? windsurf navegar en tabla/hacer windsurf
windward DEF windwärts nawietrzny sopravento au vent de barlovento
windward rail Luvkante f krawedź nawietrzna ? ? borde de barlovento
wipe-out s?, wipe out vDEF # s DEF "potężnie" upaść ? derapage caída, golpe
zipper Reissverschluss m zamek błyskawiczny ? zip cierre
zipper cover Dichtlippe f ? ? ? protector de cierre

Back


© by Authors

Opdateret d. 5.4.2006