Od Redakcji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych autorów do współpracy i nadsyłania tekstów (artykułów, recenzji i omówień, komunikatów z badań i materiałów oraz sprawozdań z konferencji).

Na teksty do numeru 32 czekamy do końca czerwca 2016 roku.


INFORMACJE DLA AUTORÓW

Teksty należy nadsyłać w wersji elektronicznej (identycznej z wydrukiem): *doc (Word 1997 lub wyższy).
Wydruk znormalizowany, jednostronny, przypisy dolne z odsyłaczami w tekście, czcionka 12, interlinia 1,5.
Maksymalna objętość nadsyłanych tekstów:
12-15 stron dla artykułów.
8-10 stron komunikaty, sprawozdania z badań, materiały.
5 stron dla pozostałych tekstów (recenzji, sprawozdań).

Format przypisów:
książka: U. Perkowska, Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945- 1948/49, Kraków 2001.
tekst w pracy zbiorowej: S. Gawlik, Uczeń w poglądach pedagogicznych Grzegorza Piramowicza, w: Służbie szkoły i nauki, pod red. Z. Ruty i R. Ślęczki, Kraków 2003, s. 263-271.
artykuł w czasopiśmie: I. Szybiak, Czytając Staszica, "Kwartalnik Pedagogiczny", 2006 nr 2 , s. 11-18.

Do tekstu powinny być załączone:
(1) oświadczenie o oryginalności pracy oraz o tym, że nie uczestniczy aktualnie w innym postępowaniu wydawniczym,
(2) Każdy autor tekstu nadesłanego do Redakcji ma obowiązek ujawnić informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Ma to na celu zapobieganie takim zjawiskom jak: "ghostwriting" ("mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji") czy "guestauthorship" zwanym też "honoraryauthorship" ("mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji"). Zjawiska te są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
W tym celu Redakcja prosi o wskazanie w pierwszym przypisie do nadesłanego tekstu:
- Wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji)
- Informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financialdisclosure”). Główną odpowiedzialność za te dane ponosi autor zgłaszający dany tekst.
(3) informacja o autorze: dokładny adres do korespondencji, telefon i e-mail oraz krótka informacja o autorze: tytuł bądź stopień naukowy, miejsce i stanowisko pracy (wzór oświadczenia),
(4) krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim.

Zasady recenzowania:
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Autorzy informowani są w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia tekstu o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu tekstu ze względu na uchybienia formalne bądź rozbieżność z celami i profilem pisma. Każda praca jest następnie wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów (spoza jednostki w której pracuje autor nadesłanego tekstu), po uprzednim usunięciu personaliów autora. Autorzy nadesłanych tekstów i ich recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Jeżeli jednak nie jest możliwe zastosowanie tej zasady wówczas recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów tzn. bezpośrednich relacji osobistych takich jak pokrewieństwo, związki prawne, konflikt; relacji podległości zawodowej; bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor tekstu w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia pracy otrzymuje konkretną decyzję odnośnie jej losów. Ostateczną decyzję o kwalifikacji tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących, zamieszczając ją na stronie internetowej czasopisma. Autorzy informowani są w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia tekstu o zakwalifikowaniu go do postępowania recenzyjnego lub odrzuceniu tekstu ze względu na uchybienia formalne bądź rozbieżność z celami i profilem pisma. Każda praca jest następnie wysyłana do dwóch niezależnych recenzentów, po uprzednim usunięciu personaliów autora. W ciągu trzech miesięcy od przyjęcia pracy autor otrzymuje konkretną decyzję odnośnie jej losów.

(FORMULARZ RECENZJI)

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (UMK),
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, (UMK),
Dr hab. Mirosława Dziemianowicz-Nowak, prof. DSW (DSW),
Dr hab. Ewa Maria Kulesza, prof. APS (APS),
Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (UMK),
Prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum),
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski (UMK),
Dr hab. Ewa Przybylska, prof. UMK (UMK),
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK (UMK),
Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (UP im. KEN).


Prosimy o przesyłanie tekstów na adres: joanstel@umk.pl
lub
jfal@umk.pl


ACTA UNIVERSITATIS
NICOLAI COPERNICI
PEDAGOGIKA
ISSN: 0208-5313

  • Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
  • ul. Lwowska 1
  • 87-100 Toruń


Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika XXV