Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro
- modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

P R O G R A M     S T A Ż O W Y


CEL PROGRAMU

Celem Programu jest rozwój potencjału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poprzez realizację wysokiej jakości
programu stażowego i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dla studentów WFAiIS z kierunku Astronomia.

Miesięczne staże krajowe w wymiarze 120 godz. (np. 4 tygodnie po 30 godz.) mogą być realizowane w krajowych
ośrodkach astronomicznych, firmach sektora astronomicznego i kosmicznego, a także firmach zajmujących się
popularyzacją astronomii.

Program jest realizowany w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z302/17 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość ogólna projektu: 39 994 651,29 zł. Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 33 707 492,11 zł.


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Oferta programu stażowego skierowana jest do studentów II roku studiów stacjonarnych S1 na kierunku ASTRONOMIA.


OFERTA W RAMACH PROGRAMU

▸ stypendium w wysokości 2072,40 zł brutto
▸ refundacja kosztów zakwaterowania w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania do kwoty 1000,00 zł
▸ pokrycie kosztów utrzymania w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania do kwoty 900,00 zł
▸ refundacja kosztów dojazdu w obie strony poza miejscem zamieszkania do kwoty 100,00 zł
▸ pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW i niezbędnych badań lekarskich
▸ wynagrodzenie dla opiekuna stażu z ramienia pracodawcy


OFERTA STAŻY 2023

od - do

miejsce

temat

informacje dodatkowe

lipiec-wrzesień

Cilium Engineering Sp. z o.o
Toruń

Integracja teleskopu w Piwnicach z EON

lipiec-sierpień

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
UWM, Olsztyn

Badania przy użyciu teleskopu LOFAR

sierpień

Experymentarium
Łódź

Staż popularyzatorski

lipiec-wrzesień

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
Warszawa/Toruń

Letnie praktyki studenckie

Lista tematów


DOKUMENTY

▸ Regulamin Programu

Dla osób ubiegających się o staż:
▸ wniosek o przyjęcie na staż (załącznik nr 1 do Regulaminu)

Dla osób zakwalifikowanych:
▸ oświadczenie nt. relacji z właścicielem przedsiębiorstwa (załącznik nr 2 do Regulaminu)
▸ informacja o danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu)
▸ oświadczenie dla celów ubezpieczenia ZUS (załącznik nr 4 do Regulaminu)
▸ informacja o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 5 do Regulaminu)
▸ oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr 6 do Regulaminu)
▸ oświadczenie o niezatrudnieniu (załącznik nr 7 do Regulaminu)
▸ zgoda na publikację wizerunku (załącznik nr 8 do Regulaminu)
▸ oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 10 do Regulaminu)
▸ oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Realizacja stażu:
▸ umowa o staż (załącznik nr 9 do Regulaminu)
   ▸ program stażu (załącznik nr 1 do umowy)
   ▸ zaświadczenie odbycia stażu wraz z opinią (załącznik nr 2 do umowy)
   ▸ lista obecności (załącznik nr 3 do umowy)
   ▸ dziennik stażu (załącznik nr 4 do umowy)
   ▸ formularz oceny stażysty (załącznik nr 5 do umowy)
   ▸ formularz oceny stażu (załącznik nr 6 do umowy)
   ▸ upoważnienie do przetwarzania danych (załącznik nr 7 do umowy)
   ▸ odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych (załącznik nr 8 do umowy)
   ▸ dane stażysty (załącznik nr 9 do umowy)
   ▸ efekty osiągnięte podczas trwania stażu (załącznik nr 10 do umowy)
   ▸ wniosek o refundację poniesionych kosztów (załącznik nr 11 do umowy)
▸ wybrane załączniki do umowy w formacie DOCx


KONTAKT

Koordynator projektu:   

dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK
tel. 56 611 30 59
 

Biuro projektu:   

Instytut Astronomii UMK
budynek astronomii i astrofizyki, pokój 23
Piwnice k. Torunia, 87-148 Łysomice
 

Adres do korespondencji:   

dr hab. Gracjan Maciejewski
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
Instytut Astronomii
ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń


HARMONOGRAM PROGRAMU

2018 X-VII

Przygotowanie dokumentacji Programu

2019 I-III

Przygotowanie staży 2019

2019 III-V

Nabór firm do realizacji staży 2019

2019 V-VI

Rekrutacja stażystów 2019

2019 VII-IX  

Realizacja staży 2019

2019 XI-XII

Etapowa ocena staży 2019

2020 I-III

Przygotowanie staży 2020

2020 III-V

Nabór firm do realizacji staży 2020

2020 V-VI

Rekrutacja stażystów 2020

2020 VII-IX  

Realizacja staży 2020

2020 XI-XII

Etapowa ocena staży 2020

2021 I-III

Przygotowanie staży 2021

2021 III-V

Nabór firm do realizacji staży 2021

2021 V-VI

Rekrutacja stażystów 2021

2021 VII-IX  

Realizacja staży 2021

2021 XI-XII

Etapowa ocena staży 2021

2022 I-III

Przygotowanie staży 2022

2022 III-V

Nabór firm do realizacji staży 2022

2022 V-VI

Rekrutacja stażystów 2022

2022 VII-IX  

Realizacja staży 2022

2022 IX

Etapowa 2022 i całościowa ocena staży 2019-2022


HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH STAŻY 2019

l.p.

od - do

miejsce

temat

1.

15.07-14.08.2019

Centrum Nauki Kopernik
Warszawa

Praktyka w Planetarium Niebo Kopernika

2.

15.07-09.08.2019

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
Warszawa

Symulacje dysków akrecyjnych

3.

01.08-30.08.2019

Instytut Obserwatorium Astronomiczne
UAM, Poznań

Fotometria planetoid

4.

05.08-30.08.2019

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
Warszawa

Dynamika galaktyk: symulacje komputerowe
i modelowanie

5.

12.08-30.08.2019

Instytut Obserwatorium Astronomiczne
UAM, Poznań

Średnie tempo formowania gwiazd w galaktykach
na różnych etapach ewolucji Wszechświata


HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH STAŻY 2020* i 2021

l.p.

od - do

miejsce

temat

1.

01-28.07.2021

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
Toruń

Ekstrakcja i analiza widm czerwonych nadolbrzymów
z archiwów interferometru ALMA

2.

05-30.07.2021

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
Warszawa

The link between LINER galaxies and the UV upturn

3.

05-23.07.2021

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
UWM, Olsztyn

Badanie pulsarów przy użyciu radioteleskopu LOFAR

4.

05-28.07.2021

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego
UWM, Olsztyn

Badania Słońca przy użyciu teleskopu LOFAR

5.

07-30.07.2021

Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika
Toruń

Zmiany fotometryczne obiektu V838 Mon,
pozostałości po gwiezdnym merdżerze

6.

16.08-10.09.2021

Cilium Engineering Sp. z o.o
Toruń

Praca przy składaniu stacji obserwacyjnych

* z uwagi na pandemię COVID-19 edycja 2020 została zrealizowana w roku 2021.


HARMONOGRAM ZREALIZOWANYCH STAŻY 2022

Program zawieszony z powodu braku zgłoszeń.