Sprawozdanie z działalności Zarządu ZNP
przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
za okres od 25 marca 2004 r. do 22 marca 2007 r.

 

 

Wielce Szanowni Goście!

Drogie Koleżanki!

Drodzy Koledzy!

 

Spotkaliśmy się dzisiaj, aby wysłuchać sprawozdania z działalności Zarządu naszego Związku za okres, który upłynął od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego tj. od dnia 25 marca 2004 r. Zadaniem naszym jest: zapoznanie się z tym sprawozdaniem, ocena pracy naszej organizacji związkowej i jej organów statutowych w tym okresie i wytyczenie kierunków dalszej działalności. Ponadto chcemy dokonać wyboru członków organów statutowych naszego Związku tj. Zarządu, Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej.

Działalność nasza odbywała się w ramach:

1.     przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, która była nowelizowana kilkakrotnie, w tym dnia 26 lipca 2002 r. fundamentalną ustawą Kodeks Pracy,

2.     ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym,

3.      statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który obowiązywał do dnia 22 września 2006 r

4.     Natomiast w związku z uchwałą naszej organizacji związkowej podjętą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym z dnia 6 kwietnia 2005 r. o przystąpieniu naszej organizacji do ogólnopolskiej struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego i zmianą statutu na statut ZNP, uchwalony 20 listopada 2004 roku, działaliśmy na podstawie tego statutu.

Aktualnie działamy na podstawie Statutu, który został uchwalony przez
39 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP dnia 18 listopada 2006 r. i został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie dnia 2 stycznia 2007 r.

Statut stanowi ramy, w jakich działamy, jest kodeksem praw i obowiązków, które na siebie przyjęliśmy, wstępując do ZNP. Określa kompetencje organów
i władz związku.

Nasza działalność, w okresie sprawozdawczym, przypadła na okres,
w którym prowadziliśmy dyskusję o nowym kształcie ustawy o szkolnictwie wyższym. Przekazywaliśmy formułowane przez członków naszej organizacji uwagi do projektów tego dokumentu na zebraniach ówczesnej Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, bezpośrednio prof. Woźnickiemu, który był przewodniczącym zespołu przygotowującego ten dokument, jak również w trybie kontaktów osobistych, członkom zespołu przygotowującego ustawę profesorom: Janowi Kopcewiczowi, Andrzejowi Jamiołkowskiemu i Piotrowi Sienkiewiczowi. Niektóre z naszych uwag zostały uwzględnione. Nowa ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym została uchwalona przez Sejm dnia 27 lipca 2005 r. Weszła ona w życie 1 września 2005 r., a niektóre jej przepisy nieco później. Ostatni z terminów wchodzenia w życie jej przepisów upłynął dnia 1 stycznia 2007 r.

Proces wdrażania w życie tej ustawy obejmował szereg czynności, w tym opracowanie nowego statutu naszego uniwersytetu. Wynikało to również z konieczności ujednolicenia szeregu procedur i czynności, oraz opracowania nowych dokumentów związanych z procesem połączenia UMK z Akademią Medyczną i powstaniem Collegium Medium. Chciałbym w tym miejscu stwierdzić pełną współpracę władz naszej uczelni w tym zakresie z naszą organizacją. Wszystkie nasze uwagi i postulaty dotyczące reprezentacji związkowej w komisjach i w organach kolegialnych uniwersytetu, oraz dotyczące konieczności zasięgania opinii związkowej w określonych sprawach były uwzględniane w toku tych prac. Również nasz postulat, aby prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń systemu informacyjno-bibliotecznego naszego Uniwersytetu mieli bezpłatnie wszyscy emerytowani pracownicy UMK został w pełni uwzględniony.

W 2005 roku nasza Uczelnia obchodziła 60 lecie swego istnienia. Również w tym samym roku nasz Związek Nauczycielstwa Polskiego obchodził 100 letnią rocznicę swego istnienia a nasza organizacja 60 rocznicę swojej działalności.

Współorganizowaliśmy z Zarządem Miejskim ZNP w Toruniu uroczystość z okazji 100-lecia ZNP, która odbyła się 17 września 2005 r. w auli UMK. W czasie tej uroczystości szereg naszych członków zostało wyróżnionych odznakami i medalami za wieloletnią działalność w ZNP:

·        Odznakę za 50 lat członkowstwa w ZNP otrzymało 11 osób,

·        Złotą odznakę ZNP za wyróżniającą działalność otrzymało 6 osób,

·        Medalami Zarządu Miejskiego ZNP zostały uhonorowane 2osoby.

Zarząd nasz zorganizował dnia 10 grudnia 2005 r. uczelnianą uroczystość
z okazji 60–lecia ZNP w UMK. Była ona okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych osób dla działalności naszej organizacji medalami 60-lecia ZNP w UMK oraz listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za działalność w ZNP. Ponadto w czasie tej uroczystości wspominaliśmy najważniejsze dokonania ZNP w UMK, dokonaliśmy przeglądu najważniejszych wydarzeń z historii naszej organizacji i zasług wielu wybitnych członków naszej organizacji. Goście w swoich przemówieniach podkreślali istotną rolę, jaką odegrała i odgrywa nasza organizacja dla powstania i rozwoju UMK.

Jak już wspomniałem, 6 kwietnia 2005 r. podjęliśmy uchwałę w sprawie, przyłączenia się naszej organizacji do ogólnopolskiej struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podobne uchwały zostały podjęte przez prawie wszystkie organizacje związkowe ZNP działające w szkołach wyższych i jednostkach badawczych w Polsce. W związku z tym statut ogólnopolskiej struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego został uzupełniony o rozdział VII p.t. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, na nadzwyczajnym posiedzeniu 38 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. W wyniku tych uchwał powstała Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Zarówno krajowa organizacja jak i wszystkie organizacje uczelniane w myśl art. 61 nowego statutu, korzystają z pełnej autonomii w ramach struktury ZNP i reprezentują interesy pracowników szkół wyższych i instytucji naukowych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz władz uczelni. Ponadto w myśl art. 66 tego statutu organizacje uczelniane posiadają osobowość prawną.

Ostatnie posiedzenie Rady Federacji odbyło się 14 października 2005 r., na którym podjęto uchwałę o jej rozwiązaniu. Następnego dnia 15 października odbyła się Konferencja Wyborcza Krajowej Organizacji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Wybrano na niej członków Zarządu Głównego ZNP z ramienia Rady, Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Od tego historycznego momentu dla nauczycielskiego ruchu związkowego, jesteśmy integralna częścią największego w Polsce branżowego związku zawodowego, Związku Nauczycielstwa Polskiego skupiającego w swych szeregach pracowników szkół wyższych i innych jednostek związanych z nauką i kształceniem oraz nauczycieli wszystkich typów jednostek oświaty. Reprezentantem naszym interesów w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego jest Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

22 września 2006 r. rozpoczęła swoje obrady II Krajowa Konferencja Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Uczestnicy tej konferencji wysłuchali sprawozdania z dotychczasowej działalności Rady, uchwalili program działalności Rady i wybrali nowych członków zarządu Głównego ZNP, delegatów na Zjazd ZNP, Członków Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej.

Prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP został kol. Władysław Rzymski.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla polskiego ruchu związkowego w naszej ubiegłej kadencji były obrady VI Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w dniach 19-21 maja 2006 r. w Warszawie. Kongres ten przyjął szereg bardzo istotnych uchwał na lata 2006 -2010, w tym specjalnej uchwały w sprawie edukacji, gdzie między innymi Kongres domaga się wzrostu nakładów budżetowych na naukę do poziomu porównywalnego z innymi krajami Unii Europejskiej. Warto jeszcze wspomnieć dwie uchwały: w sprawie jednostek badawczo-rozwojowych i w sprawie kultury. Uchwały VI Kongresu OPZZ są wytyczną działania dla wszystkich związków zawodowych w Polsce, należących do OPZZ.

 

Koleżanki i Koledzy

Przed trzema laty spotkaliśmy się na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym 25 marca 2004 r. Było nas wówczas 347 członków, w tym 263 pracowników i 84 emerytów i rencistów. Aktualnie jest nas 344 członków w tym 233 osob pracujących oraz 111 emerytów i rencistów. Widzimy, zatem że w związku z przejściem dużej ilości osób na emeryturę zmalała nam ilość członków aktualnie czynnych zawodowo. Natomiast zwiększyła się ilość członków emerytów i rencistów. Mamy już również członków pracujących w Collegium Medium, których serdecznie witam. W ostatnich latach nasze wysiłki zaowocowały wstąpieniem w szeregi naszych członków 104 nowych osób zatrudnionych w uczelni, w tym, co szczególnie cieszy, szeregu ludzi młodych. Były też osoby rezygnujące z członkowstwa w naszej organizacji. Dotyczy to 24 osób. Były to osoby, bądź zmieniające pracę, bądź osoby nie podające motywów swej rezygnacji. Aktualnie mamy naszych członków na wszystkich Wydziałach za wyjątkiem Wydziału Teologicznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nasi członkowie pracują we wszystkich innych jednostkach naszej uczelni oraz
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Winniśmy dalej czynić wszystko, aby przekonać do naszej pracy nowych ludzi i aby czuli się oni związani z naszą organizacją, aby powierzali nam mandat reprezentowania ich i mieli poczucie, że spełniamy ich oczekiwania. W tym miejscu należy zauważyć, że również ilość osób zatrudnionych w naszej Uczelni w ostatnich trzech latach wzrosła z 3114 osób do 4241 osób aktualnie. Zatem stanowimy obecnie, biorąc pod uwagę tylko ludzi pracujących, 6% ogółu zatrudnionych w UMK, natomiast razem z emerytami jest to przeszło 8%.

Ze smutkiem odnotowujemy fakt odejścia od nas na zawsze naszych członków. W czasie od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zmarli kol. Zofia Deuter, Maria Hororzaniecka, Emilia Zduniak, Stanisław Fedorowicz, Andrzej Goreń i Krystyna Wiorowska. Proszę wszystkich Państwa o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.

 

Koleżanki i Koledzy!

 

Problematyka pracy naszego związku jest dość obszerna. Mówiliśmy o tym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków ZNP, które odbyło się 6 kwietnia 2005 r. Informowaliśmy wówczas koleżanki i kolegów o naszych najważniejszych działaniach. Wówczas kierunki pracy ustalone uchwałą zebrania sprawozdawczo-wyborczego i podjęte przez zarząd spotkały się z aprobatą wszystkich obecnych na zebraniu. Dzisiaj powtórzę niektóre informacje, ale również poinformuję o działaniach, które podejmowaliśmy w ostatnim okresie.

Dużo uwagi poświęcaliśmy budżetowi Państwa w zakresie szkolnictwa wyższego przedstawiając nasze stanowisko w tych sprawach poprzez Federację Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki a później poprzez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, jak również bezpośrednio parlamentarzystom i samorządowcom naszego województwa. Nasze stanowisko w tych sprawach szczególnie po ostatnich wyborach do Sejmu RP w mniejszym stopniu jest brane pod uwagę, mimo indywidualnych deklaracji poszczególnych posłów i senatorów z naszego regionu. Niemniej jednak, gdy całe nasze środowisko odpowiednimi uchwałami związków zawodowych oraz uchwałami senatów i innych organów przedstawicielskich jak np. KRASP wyraziło swój sprzeciw wobec planów likwidacji 50% naliczania kosztów uzyskania przy realizacji prac twórczych, zaniechano realizację tych planów.

Natomiast chciałbym podkreślić, że władze naszej uczelni w miarę swoich możliwości uwzględniają nasze postulaty w sprawach płacowych. Problemy płac należy rozwiązywać ustalając budżet uczelni w tym również Collegium Medium, które otrzymuje dotację budżetową z Ministerstwa Zdrowia.

Sprawy pracownicze były w okresie sprawozdawczym priorytetowo traktowane w naszej działalności. Poświęcaliśmy im sporo uwagi szczególnie w ostatnim okresie. Związek nasz wyrażał opinię w wielu sprawach pracowniczych w szczególności w przypadkach oceny pracy pracowników, zwolnień z pracy, różnych konfliktów pomiędzy pracownikami i ich przełożonymi.. Jednakże, zarząd nasz starał się wysłuchiwać racje wszystkich stron i w bardzo wielu przypadkach udawało się nam znajdować sprawiedliwe i kompromisowe rozwiązania. Pomagaliśmy również wielu osobom, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, często bez pracy. Jesteśmy wdzięczni władzom uczelni, dziekanom i kanclerzom za uwzględnianie naszego stanowiska. W tych sprawach wypełniamy zobowiązania nakładane na nas przez ustawę o związkach zawodowych i nasz statut. Ustępujący zarząd postuluje, aby bronić każdego pracownika w przypadkach, gdy racja jest po jego stronie, ale równocześnie, aby związek nasz nie występował w obronie tych, którzy źle pracują i przekraczają dyscyplinę pracy. Tak postępowaliśmy w tych sprawach w okresie mijającej kadencji władz związkowych.

Ważną sprawą dla naszego Związku były zawsze problemy bytowe. W szczególności sytuacja materialna naszych emerytów i rencistów jest przedmiotem naszej troski. W ubiegłej Kadencji udzieliliśmy zapomóg związkowych 28 osobom. Oczywiście wspieraliśmy we wszystkich uzasadnionych przypadkach również wnioski o pomoc z funduszu socjalnego.

Zarząd dużą wagę przykładał do dobrej znajomości prawa w zakresie obrony praw pracowniczych i praw związkowych. Dlatego w dniach 12 – 14 maja 2006 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMK w Bachotku spotkali się członkowie ZNP w UMK oraz przedstawiciele ZNP z uniwersytetu z Olsztyna na szkoleniu i dyskusji dotyczącej roli związków zawodowych w obronie praw pracowniczych oraz zadań i praw związkowych w wyższej uczelni. Wykłady prowadził bardzo interesująco dr Jan Piątkowski z Katedry Prawa Pracy UMK. Ustępujący zarząd sugeruje, aby tego rodzaju spotkania kontynuować, może nawet w szerszym gronie i lepiej zapoznać się ze zmianami w zapisach kodeksu pracy oraz prawa związkowego.

Dużo miejsca w pracy naszego zarządu w ubiegłej kadencji zajmowały sprawy socjalne. Braliśmy aktywny udział i wyrażaliśmy opinie w sprawach gospodarki funduszem socjalnym. Naszej organizacji zależy bardzo, aby fundusz ten był właściwie wykorzystywany. Dlatego wspieraliśmy wszystkie działania uczelni mające na celu ustalenie jasnych reguł wykorzystywania środków z tego funduszu. Wielokrotnie analizowaliśmy plany wydatków
z funduszu socjalnego uczelni a potem jego realizację. Szczegółowo o naszej pracy w tym zakresie powiedzą z pewnością członkowie Zarządu, którzy uczestniczą w pracach uczelnianej komisji socjalnej.

Chcąc polepszyć sytuację materialną przyszłych emerytów oraz biorąc pod uwagę obecny system emerytalny i przewidywania, że przyszłe emerytury z pierwszego filaru będą bardzo niskie, zarząd wystąpił z inicjatywą uruchomienia w naszej uczelni pracowniczego programu emerytalnego. Zwróciliśmy się w tej sprawie do JM. Rektora oraz poinformowaliśmy wszystkie organizacje związków zawodowych, działające na UMK o naszej inicjatywie. Wstępnie uzyskaliśmy poparcie dla tej inicjatywy ze strony JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Jamiołkowskiego oraz partnerów związkowych. Na potrzeby takiego programu emerytalnego w świetle Art. 157 p. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w uczelniach publicznych można wykorzystywać na ten cel do 30% zakładowego funduszu socjalnego.

Bardzo ważną dziedziną naszej działalności jest wspieranie i organizowanie wszelkich poczynań mających na celu szeroki udział członków związku i pracowników naszej uczelni w różnego rodzaju imprezach kulturalnych i turystycznych. Dlatego też Zarząd organizował wyjazdy do opery i operetki w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 takich wyjazdów. Cieszyły się one dużym powodzeniem, ogółem wykorzystano na ten cel 947 biletów. Popieramy również działania działu socjalnego naszej uczelni
w zakresie dofinansowywania biletów do różnego rodzaju imprez kulturalnych. Zarząd nasz również dopłacał naszym członkom do biletów na niektóre imprezy. W okresie sprawozdawczym dotyczyło to 4 imprez w Auli UMK: występu Chóru Aleksandrowa i występów 3 kabaretów.

Bardzo ważną formą działalności w tym zakresie są organizowane przez Zarząd wycieczki. Staramy się, aby koszty ich były możliwie niskie i tym samym były one dostępne również dla osób mniej zarabiających i emerytów.
W okresie sprawozdawczym odbyły się:

·        bardzo udana wycieczka do Rygi, Talina, Sanki Petersburga, Nowogrodu, Pskowa i Wilna,

·         wycieczka po wybrzeżu Adriatyku do Włoch i Chorwacji,

·         dwie tygodniowe wycieczki do do Lądka Zdroju i jedna do Cieplic, połączone z pobytem w sanatorium.

·        wycieczka po Lubelszczyźnie z jednodniowym pobytem we Lwowie.

·        wycieczka po Beskidzie Śląskim,

·        wycieczka do Lichenia.

Ogółem w tych wycieczkach brało udział 321 osób.

Aktualnie są bardzo zaawansowane przygotowania do wyjazdu dwóch grup po 50 osób na tygodniowe wycieczki do Cieplic, połączone z pobytem w sanatorium.

Dużą uwagę zwracaliśmy również na organizację odpowiedniego wypoczynku naszych pracowników i członków ich rodzin. Współpracowaliśmy ściśle w tym zakresie z Działem Socjalnym i administracją uczelni. Szczególną troską o właściwe możliwości wypoczynku dla pracowników UMK, kierowaliśmy się analizując sytuacje naszych ośrodków wypoczynkowych
w Bachorku i Rowach. Zarząd dwukrotnie spotykał się w tej sprawie z kierownictwem tych ośrodków. Cieszą nas ostatnie decyzje władz uczelni w sprawie zaniechania prób sprzedaży lub dzierżawy ośrodka w Bachorku i podjęte decyzje o remoncie stołówki i podniesieniu standardu wyposażenia domków. Jesteśmy przekonani, że po tych wszystkich zabiegach organizacyjnych i modernizacyjnych, wykorzystanie tego ośrodka jako centrum konferencji, szkoleń i wypoczynku dla pracowników i studentów UMK istotnie zwiększy się.

Wybrany na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym trzynastoosobowy Zarząd wyłonił Prezydium Zarządu w następującym składzie:

Kol. prof. Eugenia Tęgowska – wiceprezes,

Kol. prof. Andrzej Nowakowski – wiceprezes,

Kol. Barbara Walczak – podjęła się funkcji sekretarza,

Kol Urszula Politowska – przyjęła funkcję skarbnika,

Kol. mgr Włodzimierz Kozierkiewicz – Rzecznik Informacji Związkowej.

W skład Prezydium Zarządu wchodził również mówiący te słowa, wybrany na ostatnim Walnym Zebraniu prezes.

Oprócz członków Prezydium w skład Zarządu zostali wybrani również:

koleżanki Maria Bałamącek, Genowefa Bocian, Maria Kwaśnik mgr Teresa Ziemba-Graczyk oraz koledzy prof. Włodzimierz Tyburski i Mirosław Rudewicz.

W tym składzie zgodnie pracowaliśmy przez całą kadencję. Od ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego tj. od dnia 25 marca 2004 r. zarząd odbył 31 zebrań podejmując decyzje w wielu bardzo istotnych sprawach dla naszego Związku.

Powołaliśmy cztery zespoły, które zajmowały się konkretnymi sprawami związanymi z problemami socjalno bytowymi i pracowniczymi w naszym uniwersytecie, stanem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Jeden zespół zajmował się informacją związkową oraz jeden - problemami emerytów i rencistów.

Na wspólnym posiedzeniu zarządu ZNP i Komisji Uczelnianej Solidarności w UMK wysłuchaliśmy sprawozdania społecznego inspektora pracy z jego działalności. Oba zarządy wysoko oceniły dotychczasową pracę kol. dr Tomasza Polakiewicza. W związku z tym poprosiliśmy go o pełnienie tej funkcji przez następny okres. We wspólnym głosowaniu obu instancji związkowych powierzono tę funkcję ponownie kol. Polakiewiczowi.

Chciałbym poinformować koleżanki i kolegów, że wysoko oceniamy pracę kol. Polakiewicza. Szczególnie należy podkreślić dobrze przygotowane i prowadzone obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP. Prowadzone są one przez kol. dr Tomasza Polakiewicza i dr. Ryszarda Mikulskiego. Za tę społeczną pracę kol. Polakiewiczowi serdecznie im dziękujemy.

W okresie sprawozdawczym zarząd spotykał się czterokrotnie z wszystkimi przedstawicielami naszego związku w radach wydziałów i w innych jednostkach organizacyjnych (bibliotece, administracji, Uczelnianym Centrum Informatycznym) nie licząc codziennych kontaktów. Spotkania te były okazją do wzajemnej wymiany informacji i stały się dobrym forum dyskusji związkowej.

Naszymi przedstawicielami w radach wydziałów i innych gremiach w ubiegłej kadencji byli koleżanki i koledzy: prof. dr hab. Eugenia Tęgowska (BiNoZ), prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (Wydz. Humanistyczny), prof. dr hab. Jan Maćkowiak (Wydz. Fizyki, Astr.), prof. dr hab. Andrzej Nowakowski (Wydz. Nauk Historycznych), prof. art. mal. Lech Kubiak (Wydz. Sztuk Pięknych), dr Zdzisław Gordon (Wydz. Prawa i Admin.), dr Kazimierz Skrzydlewski do czasu przejścia na emeryturę (Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), dr Edmund Oberlan (Wydz. Filologiczny), dr Rafał Bocian (Wydz. Matematyki i Informatyki) mgr Włodzimierz Gołębiewski (Wydz. Chemii), mgr Małgorzata Skórcz (Studium Prak. Nauki Jezyków Obcych), Maria Borkowska (Biblioteka Uniw.), Zygfryd Pestka do czasu przejścia na emeryturę a potem kol. Barbara Mąkowska (Uniwersyteckie Centrum Informatyczne), Elżbieta Talarczyk (Archiwum UMK), Zofia Szenkowska (Zakład Poligrafii), i Maria Kwaśnik (Administracja).

W imieniu ustępującego Zarządu serdecznie dziękuję naszym przedstawicielom za ich pracę dla dobra Związku i całego Uniwersytetu.

Tradycyjnie już Zarząd organizował wspólnie z sekcją Emerytów i Rencistów spotkania świąteczno-noworoczne połączone z rozdaniem paczek z drobnymi prezentami. W okresie sprawozdawczym przygotowaliśmy 336 takich paczek.

Działalnością sekcji Emerytów i Rencistów w okresie sprawozdawczym kierowała z powodzeniem kol. mgr Teresa Ziemba-Graczyk.

Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet Zarząd składał wszystkim koleżankom serdeczne życzenia wraz z drobnymi upominkami. W okresie sprawozdawczym wydaliśmy 535 takich upominków.

Wiele z naszych poczynań jest realizowanych przez pracowników Biura Zarządu. To ich wysiłkowi możemy w dużej mierze zawdzięczać nasze sukcesy. Dlatego też ustępujący Zarząd za to wszystko serdecznie dziękuje kol. mgr Teresie Ziembie - Graczyk i Janowi Antkowiakowi.

Również chciałbym podziękować Komisji Rewizyjnej za okresowe kontrole i uwagi, które pomagały Zarządowi w codziennej pracy.

Chciałbym podkreślić, że praca w Związku Nauczycielstwa Polskiego jest pracą w pełni społeczną. Dlatego tez wysoko sobie cenimy zaangażowanie każdego, kto poświęca tej pracy swój czas. Zarząd starał się stwarzać odpowiednią atmosferę dla tej działalności.

Dziękujemy władzom naszego Związku Nauczycielstwa Polskiego za wsparcie i dostarczanie nam informacji dotyczących istotnych spraw naszego środowiska zawodowego. Dziękujemy również kol. mgr. Urszuli Pollak Przewodniczącej Zarządu Toruńskiego ZNP za bardzo owocną współpracę.

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Związek nasz powstał z potrzeby wyrażania opinii we wszystkich istotnych sprawach naszego środowiska, pracowników szkół wyższych i innych instytucji związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. Stąd też Zarząd zabierał głos i przyjmował uchwały w wielu ważnych sprawach dla naszego środowiska.

Aktualnie bardzo niepokoją nas opinie Wicepremiera i Ministra Edukacji jak również jego bliskich współpracowników ignorujących przeszło 100 letni dorobek naszego związku. Dlatego też chciałbym wyraźnie oświadczyć, że majątku powstałego ze składek kilku pokoleń naszych członków nie damy sobie odebrać i będziemy walczyć wszystkimi dostępnymi i legalnymi metodami o dobre imię nauczycieli wszystkich typów szkól i uczelni wyższych oraz naszych członków.

Z dużą troską odnosimy się do wszystkich działań prowadzących do skłócania naszych środowisk i siania podejrzliwości w uczelniach wyższych oraz zmuszania do czynności nic niewnoszących do rozwoju nauki i kultury ani zamożności naszego społeczeństwa.

Jesteśmy wdzięczni JM Rektorom prof. Janowi Kopcewiczowi i prof. Andrzejowi Jamiołkowskiemu oraz wszystkim Prorektorom UMK za wysłuchiwanie naszego głosu i modelową współpracę władz uczelni z naszym związkiem.

Życzę w imieniu ustępującego Zarządu nowym władzom statutowym, które dzisiaj wybierzemy, owocnej pracy dla dobra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego pracowników.

Życzę wszystkim zebranym w imieniu Zarządu, dalszej owocnej pracy związkowej i pełnego zadowolenia z naszych wspólnych osiągnięć dla dobra Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego pracowników.

* * *

©Copyright Bronisław Żurawski. Webmaster: Piotr Gabrysiak
All Rights Reserved. Ostatnia aktualizacja: