WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE

konwersatorium, 60 godzin w roku akademickim 2008-2009 semestry zimowy i letni

terminy zajęć:

sem. I: gr.4 - czwartki 8.30-10.00; gr. 3 - czwartki 10.00-11.30

sem II: gr.4 - wtorki 8.30-10.00; gr. 3 - wtorki 11.30-13.00

wymagania wstępne:

zaliczony kurs 'Historia socjologii'

forma zaliczenia:

egzamin, zob.'wymagania'

główne treści kursu:

Treścią tego konwersatorium są ogólne, socjologiczne wizje świata społecznego: całościowe teorie, oparte na ogólnych modelach rzeczywistości społecznej. Kurs pomóc ma w interpretacji  społecznych i kulturowych zjawisk zachodzących w świecie współczesnym z perspektywy różnych orientacji teoretycznych, a także w projektowaniu badań prowadzonych na gruncie tych orientacji.

program

  I. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE.

  Prezentacja programu kursu, przedstawienie wymagać wobec uczestników oraz oczekiwań wobec prowadzącego. Rozdzielenie referatów.

  2. TEORIA SOCJOLOGICZNA.

  Trochę historii, trochę współczesności, trochę metateorii [wykład + pogadanka]

   

  FUNKCJONALIZM

  3. FUNKCJONALIZM ODSŁONA PIERWSZA. Historia teorii funkcjonalnej. Funkcjonalizm w socjologii i antropologii. "Urobek" Talcotta Parsonsa [wykład + pogadanka]

  4. FUNKCJONALIZM ODSŁONA DRUGA.

  Funkcjonalizm 'nowoczesny' na przykładzie redefinicji analizy funkcjonalnej Roberta K. Mertona oraz zasadach uwarstwienia wg Wilberta Moore'a i Kingsleya Davisa [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Dojrzewanie tradycji I. Podejście empiryczne - Merton, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 24-31.

  - Robert K. Merton, 2006, Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 366-375.

  - Kingsley Davis i Wilbert Moore, 2006, O niektórych zasadach uwarstwienia, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 404-413.

  5. FUNKCJONALIZM ODSŁONA TRZECIA. O najważniejszych walorach 'urobku' Roberta K. Mertona - czyli dlaczego RKM wielkim socjologiem był [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Robert K. Merton, 1982, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa, PIW (wybrane fragmenty, w szczególności ss. 60-152).

  - Robert K. Merton, 2005, Samospełniające się proroctwo, /w:/, Sztompka Piotr i Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków, Wydawnictwo Znak, ss. 361-373.

  - Robert K. Merton, 2005. Struktura społeczna i anomia, /w:/, Sztompka Piotr i Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków, Wydawnictwo Znak, ss. 583-596.

  6. NEOFUNKCJONALIZM. O wybranych koncepcjach Jeffreya C. Alexandra oraz Niklasa Luhmanna [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Kontynuowanie tradycji I. Neofunkcjonalizm - Alexander, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 49-66.

  - Jonathan Turner, 2004, Kontynuowanie tradycji II. Funkcjonalizm systemowy - Luhmann, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 67-86.

  - Niklas Luhmann, 2006, Pojęcie społeczeństwa, , /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 414-424.

  - Jeffrey C. Alexander, 2006, Siła utopii i utopia naprawy obywatelskiej, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 437-444.

  PERSPEKTYWA KONFLIKTOWA

  7. KONFLIKTOWE WIZJE SPOŁECZEŃSTWA. ODSŁONA PIERWSZA. "Dialektyczny" model konfliktowy Ralfa Dahrendorfa [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Ralf Dahrendorf, 2005, O pojęciu szans życiowych, /w:/, Sztompka Piotr i Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków, Wydawnictwo Znak, ss. 427-437.

  - Ralf Dahrendorf, 2006, Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 454-477.

  8. KONFLIKTOWE WIZJE SPOŁECZEŃSTWA. ODSŁONA DRUGA. "Funkcjonalny" model konfliktowy Lewisa Cosera [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Dojrzewanie tradycji II. Funkcjonalna teoria konfliktu - Coser, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 195-202.

  - Lewis Coser, 1968, Przemoc wewnętrzna jako mechanizm rozwiązywania konfliktów, /w:/, Studia Socjologiczno-Polityczne, nr 25/68, ss. 103-112.

  - Lewis A. Coser, 2006, Społeczne funkcje konfliktu, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 478-481.

  9. TEORIA KRYTYCZNA w ujęciu Jürgena Habermasa. Szkoła Frankfurcka [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 639-664.

  - Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 969-990.

  - Theodor W. Adorno, 1984, Socjologia i dialektyka, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 2, 5-46.

  10. Socjologia radykalna i krytyczna. Socjologia jako nauka vs socjologia jako praktyka społeczna. 'Kołnierzologia' Ch. W. Millsa oraz teoria feministyczna [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Janusz Mucha, 1986, Radykalizm polityczny a radykalizm socjologiczny, /w:/, tenże, Socjologia radykalna jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa, PWN, ss. 53-87.

  - C. Wright Mills, 1985, Obietnica, /w:/, Janusz Mucha, C. W. Mills, Warszawa, Wiedza Powszechna, ss. 202-228.

  - Jonathan Turner, 2004, Teoria praw płci kulturowej - Chafetz, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 271-278.

  SOCJOLOGICZNE TEORIE WYMIANY, TEORIE RACJONALNEGO WYBORU, TEORIE SIECIOWE

  11. BEHAWIORYZM WYMIANY W UJĘCIU GEORGE'A C. HOMANSA. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Podejście behawiorystyczne - Homans, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 301-310.

  - George C. Homans, 1992, Podstawowe procesy społeczne, /w:/, Marian Kempny i Jacek Szmatka (red.), Teorie wymiany społecznej, ss. 173-229.

  - George C. Homans, 1975, Zachowania społeczne jako wymiana dóbr, /w:/, Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania i Jerzy Szacki (wybór), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa, PWN, ss. 103-119.

  12. STRUKTURALIZM WYMIANY W UJĘCIU PETERA M. BLAUA. Blaua teoria zróżnicowania społecznego [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Peter M. Balu, 1992, Wymiana nagród społecznych, Sprawiedliwość w wymianie społecznej, Wartości pośredniczące w wymianie w strukturach złożonych, /w:/, Marian Kempny i Jacek Szmatka (red.), Teorie wymiany społecznej, ss. 230-281.

  - Jonathan Turner, 2004, Podejście dialektyczne - Blau, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 311-324.

  13. TEORIE RACJONALNEGO WYBORU. Michael Hechter i Jamesa Coleman. TRW w analizach religioznawczych [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Teoria solidarności grupowej - Hechter, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 349-359.

  - Jonathan Turner, 2004, Teoria solidarności grupowej - Coleman, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 359-364.

  - Michael Hechter i Satoshi Kanazawa, 2006, Teoria racjonalnego wyboru a socjologia, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 404-413

  - Laurence R. Iannaccone, bdw., Rational Choice: Framework for the Scientific Study of Religion, /w:/, http://www.as.ua.edu/naasr/Iannaccone2006d.pdf

  14. TEORIE SIECIOWE. [wykład]

  15. TEST SEMESTRALNY. KONIEC SEMESTRU I

   

  BIOLOGICZNE I EKOLOGICZNE MODELE ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  16. SOCJOBIOLOGIA I PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA. Teorie socjobiologiczne. Teorie psychoewolucyjne. Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych [wykład]

  17. EKOLOGIA SPOŁECZNA. Teorie ekologiczne: miasta, organizacji, makropoziomowa, proksemika [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 97-100, 112-137.

  - Bohdan Jałowiecki, 1992, Ekologia społeczna a nowe paradygmaty socjologii miasta, /w:/, Kazimiera Wódz i Krzysztof Czekaj (red.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, Katowice-Warszawa, UŚ-PTS, ss. 52-66.

  - Włodzimierz Mirowski, 1992, Koncepcja szkoły chicagowskiej a koncepcja ekologii F. Znanieckiego, /w:/, Kazimiera Wódz i Krzysztof Czekaj (red.), Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologii empirycznej, Katowice-Warszawa, UŚ-PTS, ss. 74-81.

  - Edward T. HALL, 1997, Ukryty wymiar, Warszawa, MUZA S.A. (wybrane fragmenty).

  INTERAKCJONIZM

  18. SYMBOLICZNY INTERAKCJONIZM HERBERTA BLUMERA. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Elżbieta Hałas, 1981, Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, "Studia Socjologiczne" nr 4: 103-114.

  - Herbert Blumer, 1984, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 1, ss. 71-86.

  - Zbigniew Bokszański, 1986, Koncepcja siebie i Twenty Statement Test (TST) w perspektywie teoretycznej Szkoły Iowa ", "Studia Socjologiczne" nr: 3: 283-305.

  - Janusz Mucha, 2003, Herbert Blumer jako badacz 'stosunków rasowych', "Studia Socjologiczne" nr: 3, s. 25-68.

  19. DRAMATURGICZNA WIZJA ŚWIATA WEDŁUG ERVINGA GOFFMANA. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Erving Goffman, 1981, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa, PIW, ss. 156-195.

  - Erving Goffman, 1984, Pierwotne ramy interpretacji, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 1, ss. 363-88.

  - Jonathan Turner, 2004, Podejście dramaturgiczne - Goffman, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 456-479.

  20. SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA ALFREDA SCHÜTZA I ETNOMETODOLOGIA HAROLDA GARFINKLA [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Alfred Schütz, 2006, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 867-893.

  - Harold Garfinkel, 2006, Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 896-908.

  - Zdzisław Krasnodębski, 1989, O związkach fenomenologii i socjologii, /w:/. tenże (red.), Fenomenologia i socjologia, Warszawa, PWN, ss. 7-51.

  - Aaron Cicourel, 1984, Etnometodologia, /w:/, Edmund Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, Warszawa, PIW, t. 1,ss. 221-302.

  STRUKTURALIZM KULTUROWY I STRUKTURACJA

  21. STRUKTURALIZM KULTUROWY PIERRE'A BOURDIEU. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Antonina Kłoskowska, 1990, Teoria socjologiczna Pierre'a Bourdieu, /w:/, Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa, PWN, ss. 7-41.

  - Pieree Bourdieu, 2006, Dystynkcja: klasy i klasyfikacje, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 634-650.

  - Jonathan Turner, 2004, Strukturalizm konstruktywistyczny - Bourdieu, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 593-603.

  22. TEORIA STRUKTURACJI ANTHONY GIDDENSA. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Anthony Giddens, 1989, Teoria strukturacji. Rozmowa Bernda Kiesslinga, "Prezentacje", nr 5: 64-75.

  - Anthony Giddens, 2001, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Kraków, Nomos, ss. 139-184, 219-228.

  - Manterys Aleksander, 1997, Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa, PWN, yd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 146-154.

  PONOWOCZESNOŚĆ

  23. TEORIE PONOWOCZESNOŚCI. Socjologia postmodernistyczna, socjologia ponowoczesności [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Jonathan Turner, 2004, Teorie postmodernistyczne, /w:/, tenże, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa, PWN, ss. 692-715.

  - Andrzej Szahaj, 2003, Co to jest postmodernizm?, /w:/, Potocka Maria Anna (red.), Post-modernizm. Teksty polskich autorów, Kraków, Bunkier Sztuki/inter esse, ss. 41-52.

  - Jean Baudrillard, 1997, Precesja symulakrów, /w:/, Ryszard Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków, Wyd. Baran i Suczyński, ss. 175-189.

  - Zygmunt Bauman, 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa, Instytut Kultury (całość).

  24. SPOŁECZEŃSTWO RYZYKA, SPOŁECZEŃSTWO PÓŹNONOWOCZESNE. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Ulrich Beck, 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 11-65.

  - Anthony Giddens, 2006, Ramy późnej nowoczesności, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 687-699.

  "DYNAMIKA SPOŁECZNA" WEDŁUG WSPÓŁCZESNEJ TEORII SOCJOLOGICZNEJ

  25. SOCJOLOGIA HISTORYCZNA. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Piotr Sztompka, 1986, Socjologia jako nauka historyczna, "Studia Socjologiczne" nr 2: 5-30.

  - Charles Tilly, 2005. Rewolucja i rebelia, /w:/, Sztompka Piotr i Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków, Wydawnictwo Znak, ss. 646-658.

  - Agnieszka Kolasa-Nowak, 2001, Socjolog w poszukiwaniu przeszłości: socjologia historyczna Charlesa Tilly'ego, "Studia socjologiczne" nr 4: 11-42.

  26. TEORIE RUCHÓW SPOŁECZNYCH. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Claus Offe, 1995, Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, /w:/, Jerzy Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa, Scholar, ss. 226-233. Także /w:/ Sztompka Piotr i Marek Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak, ss. 218-225.

  - Krzysztof Olechnicki, 1998, New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika, Warszawa, Oficyna Naukowa, 26-43.

  - Aldona Jawłowska, 1993, Interwencja socjologiczna, /w:/, "Kultura i społeczeństwo", nr XXXVII, 3: 161-170.

  27. TEORIE TWORZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. Touraine i Sztompka [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Alain Touraine, 2006, Rola podmiotu w społeczeństwach nowoczesnych, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 2, ss. 769-788.

  - Piotr Sztompka, 1999, Stawanie się społeczeństwa. Między struktura a zmianą, /w:/, Joanna Kurczewska (red), Zmiana społeczna, Warszawa, IFiS PAN, ss. 39-54.

  SWAIN (SUBJECT WITHOUT ANY INTERESTING NAME)

  28. PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH SPOŁECZNYCH. [wprowadzenie + referaty + pogadanka]

  - Wojciech Pawlak, 1993, Instytucje i zmiana instytucjonalna w teorii D. Northa, "Studia socjologiczne" nr 1: 65-76.

  - Douglas North, 2006, Efektywność gospodarcza w czasie, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 553-562.

  - Victor Nee, 2006, Instytucje jako forma kapitału, /w:/, Aleksandra Jasińska-Kania i inn. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa, Scholar, tom 1, ss. 563-565.

  29. SOCJOLOGIA "NIELUDZKA". Actor-Network Theory [wykład]

  30. TEST EGZAMINACYJNY

   

  WYMAGANIA

  [wymogi uzyskania zaliczenia]

  Tak jak na wszystkich prowadzonych przeze mnie zajęciach kursowych także i Państwa obowiązuje biblijna zasada, głosząca, iż wszystko Wam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wolno Państwu nie zaliczyć i tego kursu. Najlepsza droga ku temu wiedzie przez lekceważenie poniższych wskazówek.

  1. Wymogiem wstępnym jest ukończenie kursu pn. "Historia socjologii".

  2. Na ocenę końcową wieńczącą kurs składają się oceny cząstkowe za: referat, obecność na zajęciach, aktywność, test semestralny oraz test egzaminacyjny. Każdy z tych elementów jest punktowany, żaden jednak nie jest obowiązkowy.

  3. REFERAT. Każde zajęcia będą rozpoczynały się od krótkiego wprowadzenia snutego przez prowadzącego kurs. Referaty mogą być wygłaszane na zajęciach, przy których w programie widnieje stosowna informacja. Referent powinien zmieścić się w granicach 15-20 minut. Przestrzegania tych granic będę ściśle pilnował. Referat obowiązkowo musi wykraczać poza literaturę obowiązkową do przestudiowania na dane zajęcia. Referaty bazować winny na koncepcjach teoretycznych związanych z problematyką konkretnych zajęć, ale dotyczyć mają konkretnych zjawisk społecznych otaczającej nas rzeczywistości lub też zjawisk i procesów historycznych. Każdy referent ma obowiązek rozdania przed referatem wszystkim uczestnikom zajęć powielony konspekt wystąpienia (zob. Parnas) formatu A4. Treść wystąpień można wcześniej ze mną konsultować na moich dyżurach. Jest to przydatne, ale nieobowiązkowe. Preferowane jest wygłaszanie referatu, niźli jego odczytywanie, które jest jednak akceptowane, ale znacznie gorzej oceniane. Referat nie stanowi odtworzenia przeczytanych lektur, winien zawierać sensowną tezę/hipotezę i przede wszystkim sensowny wywód! Proszę pamiętać, że "gładkie" tezy są banalne. Prowadzący liczy na tezy niebanalne, a być może nawet kosmate i kontrowersyjne - wsparte jednakże nadal na sensownym wywodzie. Proszę pamiętać o 2 podstawowych zasadach: (1) referaty nudne zazwyczaj szkodzą również słuchaczom oraz (2) referent powinien rozumieć to, co mówi. W czasie jednych zajęć mogą być wygłoszone maksymalnie 3 referaty. Każdy uczestnik może wygłosić w czasie całego kursu maksymalnie 2 referaty. Brak referatu na zajęciach skutkuje natychmiastową 'kartkówką' dla wszystkich obecnych. Osoby które jej nie zaliczą, tracą punkt za obecność. Każdorazowo za referat można otrzymać od 0 do 20 punktów.

  4. OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Maksymalna liczba punktów za obecność wynosi 10. 21 obecności daje 1 punkt, 22 obecności 2 punkty, itd. Nie interesują mnie i interesować nie będą powody tej nieobecności.

  5. TEST SEMESTRALNY. Za test kontrolny przeprowadzany na zajęciach nr 15 można otrzymać maksymalnie 10 punktów. Obejmuje on diagnozę dogłębnej znajomości treści związanych z dotychczasowymi zajęciami (wykłady, wprowadzenia, literatura, referaty).

  6. TEST EGZAMINACYJNY. Test mieć będzie miejsce na naszych ostatnich zajęciach (kiedykolwiek one się odbędą). Obejmować będzie on 20 trudnych pytań/zadań diagnostycznych z zakresu wykładów, wprowadzeń, literatury, referatów oraz pracy: Jonathan H. Turner, 2004, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Za test egzaminacyjny będzie można zdobyć maksymalnie 20 punktów.

  7. AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH. Aktywność oznacza wartościowy udział w zajęciach. Zabranie głosu w dyskusji nie oznacza automatycznego uzyskania punktu za aktywność. Premiowane będą głosy wnoszące wkład do zrozumienia przez grupę lub prowadzącego omawianych kwestii. Mogą być prezentowane poglądy czy stanowiska "kosmate" lub/i niepokorne, o ile zostaną dobrze uzasadnione. Proszę każdorazowo pod koniec zajęć dopominać się o przyznanie punktów za aktywność. Ewentualne reklamacje mogą być zgłaszane jedynie bezpośrednio po naszych zajęciach. W pierwszym semestrze z aktywności można uzyskać 13 punktów, w drugim 14, co daje w sumie niebagatelną liczbę 27 punktów.

  8. PUNKTACJA ZBIORCZA:

  0-49 punktów = ndst

  50-65 = dst

  66-79 = dst+

  80-87 = db

  88-95 = db+

  96-107 = bdb