• English
 • Polski

Dla Autorów

 • „Toruńskie Studia Bibliologiczne” drukują materiały oryginale i tylko takie, których Autor nie zamierza opublikować w innych czasopismach.
 • Struktura wewnętrzna czasopisma obejmuje następujące działy:
  • Artykuły,
  • Recenzje,
  • Okolice nauki.
 • Autor przygotowując tekst, dokonuje jego opracowania pod kątem umieszczenia go w wybranym przez siebie dziale. Po przekazaniu artykułu Redakcja wymaga złożenia oświadczenia o:
  • oryginalności artykułu,
  • wkładzie (%) poszczególnych osób w powstanie artykułów (zapora ghostwriting),
  • nie występowaniu konfliktu interesów.
 • Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma.
 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10–15 stron maszynopisu (wraz ze streszczeniami), zaś recenzji – 5.
 • Materiały należy nadsyłać w plikach o formacie .doc lub .rtf za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism.
 • Redakcja przyjmuje teksty w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 31 października danego roku kalendarzowego.
 • Teksty nadsyłane do TSB są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych (zob. Recenzje).
 • Przyjęte do druku artykuły podlegają korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz adjustacji, czyli skracaniu, uzupełnianiu śródtytułami, przeformatowaniu itp.
 • Redakcja nie płaci honorariów autorskich.
 • Publikowanie w TSB jest dobrowolne i wiąże się z nieodpłatnym udostępnieniem utworu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej czasopisma.
 • Podpisując umowę wydawniczą Autor oświadcza, że jego utwór jest całkowicie oryginalny, napisany samodzielnie i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Redakcji lub Wydawcy, nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że jego osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego utworu nie są ograniczone. Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej (ghostwriting i guest authorship) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Szczegółowe wskazówki edytorskie dla Autorów publikujących na łamach TSB znajdują się w odrębnym pliku PDF oraz w pliku prezentującym wymogi dotyczące struktury wewnętrznej artykułu.