• English
 • Polski

Recenzje

Teksty nadsyłane do TSB są recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych.

Proces recenzowania przebiega dwuetapowo:

1. Na wstępie zgłoszone artykuły podlegają procedurze kwalifikacji przez Komitet Redakcyjny, a w przypadkach wątpliwych dodatkowo recenzji wewnętrznej dokonywanej przez członków Rady Naukowej.
2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, artykuły są anonimowo kierowane do dwóch niezależnych Recenzentów („double-blind review proces” – Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości), pochodzących spoza toruńskiego ośrodka bibliologicznego, którzy nie pozostają w bliskich relacjach osobistych z Autorami.

Na podstawie uzyskanych ocen Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do Autora w celu naniesienia poprawek. W tym ostatnim przypadku Redakcja razem z publikacją odsyła Autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości Recenzentów.

Etyka publikowania i oświadczenie o zapobieganiu nadużyciom

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Comitee on PublicationEthics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Rada Redakcyjna oraz Rada Naukowa czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne” oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu.

W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:
 

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne” zobowiązują się do:

 1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki;
 2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych;
 3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką;
 4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów;
 5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.
   

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne” zobowiązują się do:

 1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe;
 2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym;
 3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych;
 4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem;
 5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych;
 6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych;
 7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć);
 8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 9. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Toruńskie Studia Bibliologiczne” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.
   

III OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne” zobowiązują się do:

 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autora/Autorki;
 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i udzielania ich Autorom/Autorkom tekstów naukowych wraz z uzasadnieniem;
 3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych;
 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim;
 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorką;

Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

 

Recenzenci współpracujący:

2019
Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Wiktor Gardocki (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Władysław Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Sebastian Kotuła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Justyna Adamus-Kowalska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Arkadiusz Krawcewicz (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Jacek Ladorucki (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Renata Malesa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Joanna Maleszyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Mikołaj Ochmański (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Barbara Pitak-Piaskowska
Andrzej Radomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Karol Sacewicz (Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Polska)
Anna Seweryn (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Kamil Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Izabela Swoboda (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Katarzyna Tałuć (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)

2018
Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Agnieszka Biały (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Alina Brzuska-Kępa (Uniwersytet Łódzki, Polska)    
Włodzimierz Daszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polsak)
Zdzisław Gębołyś (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Joanna Grela (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Zbigniew Gruszka (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Anita Has-Tokarz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Maria Juda (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Zofia Kaszowska (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Polska)
Piotr Köhler (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Krzysztof Kubiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Joanna Matyasik (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Polska)
Nevzat Özel (Uniwersytet w Ankarze, Turcja)
Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Karol Sacewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Jacek Soszyński (Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Polska)
Bogumiła Staniów (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Fatoş Subaşıoğlu (Uniwersytet w Ankarze, Turcja)
Piotr Szlanta (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Marzena Świgoń (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Piotr Tafiłowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Adam Walaszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski, Polska)

2017
Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Barbara Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Wanda A. Ciszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Mariusz Jarocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Veslava Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Natalia Pamuła-Cieślak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Renata Zając (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska)

2016
Barbara Centek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Marzenna Ciechańska (Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie, Polska)
Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Iwona Imańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Dorota Kamisińska (Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Władysław Marek Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Natalia Pamuła-Cieślak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Renata Zając (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska)

2015
Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Dorota Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Iwona Imańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Dorota Kamisińska (Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Małgorzata Kisilowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Adam Jachimczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Ewa Wójcik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Renata Zając (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska)

2014
Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Dorota Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Iwona Imańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Adam Jachimczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Artur Jazdon (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Natalia Pamuła-Cieślak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Jonas Vaičenonis (Vytautas Magnus University, Kaunas, Litwa)
Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Renata Zając (Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska)

2013
Zoja Jaroszewicz-Pierjesławiec (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Evelina Kristanova (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Remigiusz Sapa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Agata Walczak-Niewiadomska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)

2012
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Jadwiga Konieczna (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Piotr Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Andrzej Romanow (Uniwersytet Gdański, Polska)
Stanisław Skórka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
Hanna Tadeusiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)

2011
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
Hanna Tadeusiewicz (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)

2008–2010
Dorota Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Iwona Imańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Ewa J. Kurkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Natalia Pamuła-Cieślak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Janusz Tondel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)