• English
  • Polski

O TSB

TSB (Toruńskie Studia Bibliologiczne) to naukowe czasopismo recenzowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów. 
 
Pismo, ukazujące się od 2008 roku jako półrocznik, ma stanowić platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji badaczy z kraju i zagranicy. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje przygotowane w języku polskim lub którymś z języków konferencyjnych.
Na podstawie pozytywnie zakończonego procesu ewaluacji "Toruńskim Studiom Bibliologicznym" Eksperci Index Copernicus wyznaczyli  w 2018 r. wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie 87.17.
 
 

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, ERIH PLUS, DOAJ, a także w bazach krajowych ARIANTAPolska Bibliografia Bibliologiczna. Jest ono zarejestrowane również w zasobach WorldCat, Google ScholarViFaOst  i LitDok.

 

Index Copernicus THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Central and Eastern European Online Library

ERIH PLUS

DOAJ ARIANTA

 

Polska Bibliografia Bibliologiczna WorldCat Google Scholar ViFaOst LitDok

 

Wersja papierowa czasopisma (ISSN 2080-1807) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma oraz w systemie Open Journal Systems w formule Open Access, na licencji CC BY-ND 3.0.

ISSN 2080-1807 (werska drukowana)
ISSN 2392-1633 (wersja online) 

Redakcja TSB