• English
  • Polski

O TSB

„Toruńskie Studia Bibliologiczne” (TSB) to czasopismo naukowe dedykowane różnym subdyscyplinom bibliologii. Periodyk, ukazujący się od roku 2008 jako półrocznik, ma służyć szerokim kręgom bibliologicznym i stanowić pewnego rodzaju platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji.

Do publikacji przyjmowane są artykuły poruszające zagadnienia od szeroko pojętego księgoznawstwa (ruch wydawniczy, introligatorstwo, grafika książkowa, cenzura, kolekcjonerstwo, sztuka ekslibrisu), po informatologię (działalność informacyjna bibliotek i ośrodków informacji, nowe technologie w nauce o informacji, zautomatyzowane systemy wyszukiwania informacji, sieć Internet i zasoby cyfrowe).

Wśród preferowanej problematyki znajdują się:

  • czytelnictwo książki i prasy,
  • polityka wydawnicza i ruch wydawniczo-księgarski,
  • prasoznawstwo,
  • elektroniczne zasoby informacyjne,
  • współczesne bibliotekarstwo i biblioterapia,
  • nowoczesne technologie przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji,
  • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia zasobów informacyjnych.

Wymogiem Redakcji jest, aby zgłaszane teksty miały oryginalny charakter i wnosiły istotny wkład do refleksji na temat współczesnych problemów badawczych szeroko pojętej bibliologii. 

 

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, ERIH PLUS, a także w bazach krajowych ARIANTA Polska Bibliografia Bibliologiczna. Jest ono zarejestrowane również w zasobach WorldCat, Google ScholarViFaOst  i LitDok.

 

Index Copernicus THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES Central and Eastern European Online Library

ERIH PLUS

ARIANTA

 

Polska Bibliografia Bibliologiczna WorldCat Google Scholar ViFaOst LitDok

 

 

Wersja papierowa czasopisma (ISSN 2080-1807) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma oraz w systemie Open Journal Systems w formule Open Access, na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

ISSN 2080-1807 (werska drukowana)
ISSN 2392-1633 (wersja online) 

Redakcja TSB