English version   O FORUM    UCZESTNICY    WYSTAWY    TEKSTY
REPRODUKCJE    ORGANIZATORZY    GALERIE SZTUKI    POPRZEDNIE EDYCJE
 
   

Stanisław Białogłowicz   Łukasz Huculak   Janusz Kaczmarski   Piotr Klugowski   Paweł Lewandowski-Palle   Magdalena Rabizo-Birek
Mirosława Rochecka   Kazimierz Rochecki   Aleksandra Simińska   Joanna Stasiak   Wiesław Szamborski   Krzysztof Wachowiak
   

OMNIS MUNDI CREATURA
KAZIMIERZ ROCHECKI


Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est in speculum;
nostrae vitae, nostrae mortis
nostri status, nostrae sortis
fidele signaculum

Wszystkie stworzenia świata,
jakby księga i obraz,
są dla nas zwierciadłem,
wiernym znakiem,
naszego życia i śmierci,
kondycji i losu

Rhytmus alte, PL 210, k. 579


Te słowa napisane jeszcze w średniowieczu prawdopodobnie przez Alana z Lille zaświadczają o niezmienności potrzeby patrzenia na świat nie tylko zgodnie z konkretnymi własnościami rzeczy, ale także jako na strukturę ukrytych znaczeń. To dzięki ich właściwemu odczytywaniu poznajemy, już nie tylko zmysłowo, harmonię i logikę konstrukcji natury świata - natury rzeczy. Mamy także szansę poznać jej wewnętrzne bogactwo.
Pozostaje jedynie znaleYć klucz do poznania owego ducha materii. Alan z Lille podpowiada nam, byśmy spojrzeli nań jak na zwierciadło. Zobaczymy tam wierny znak odbicia. Otwarcie się więc na siebie, na własną tajemnicę osoby, ułatwi pojmowanie tajemnic natury rzeczy.
Dążenie do jej zrozumienia stało się jednym z istotnych bodYców w kreacji, wszelkiego działania i rozwoju ludzkiego bytu. Jakże ważnym więc musi być dla artysty i dla jego twórczości zrozumienie obu wymiarów natury.
Od wieków twórcy stawiają sobie pytania o naturę, czy istotę rzeczy.
Poszukują sensów jej istnienia, znaczeń, głębi, idei, może i duszy... Już samo poszukiwanie może stać się ważną częścią twórczego procesu. Często jest nawet głównym motorem inspirującym działania artystyczne, ale dopiero znalezienie owego osobistego klucza poznawczego do zrozumienia natury, daje możliwość pełnego wyrażenia w kreacji artystycznej tego, co składa się na tzw. głębię dzieła, na jego wielowarstwowość.
W jaki sposób ten ważny czynnik poznawczy zostaje wykorzystany w procesie twórczym i ostatecznie w dziele sztuki zależy od osobowości twórcy, jego możliwości i koncepcji artystycznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że wpływa on na kształt dzieła, nie tylko charakteryzującego się realistycznym, czy figuratywnym przedstawianiem przedmiotów, pejzaży, zjawisk wizualnych, ale również całej sfery przedstawień, dla których świadomość ta odzwierciedla się zarówno w aspektach wrażeniowo-zmysłowych jak i wyobrażeniowo-emocjonalnych.
Wbrew powszechnej opinii, przekornie można powiedzieć, że rodzaj sztuki mimetycznej, który zbyt mocno gloryfikuje powierzchowny wygląd rzeczy nie w wnikając w ich naturę, jest o wiele dalszy od przekazywania prawdy o nich niż ten, który wynika z inspiracji i przeżyć pozazmysłowych.
Czy i gdzie jest zatem ów złoty środek, który twórca powinien znaleYć, by w przekonywujący sposób, w pełni prawdziwy i stosunkowo prosty - tak jak prosta i logiczna jest natura każdej rzeczy - umiał przemówić swym dziełem?
Determinacja artysty w dążeniu do przekazywania prawdy o naturze i głębokiego przesłania w najszerszym zakresie jest więc dążeniem do możliwie najgłębszego poznania tego wszystkiego, co kryje się pod powłoką fizyczności, tak by analiza twórcza nie ograniczała się jedynie do biernego przekazania wyglądu rzeczy, by nie stała się jedynie zwykłym komunikatem, informacją, a w najlepszym wypadku estetycznie poprawnym przedstawieniem układu kompozycyjnego.
Artysta nie ma więc wyjścia, jest skazany na nieustanny proces poznawczy, na docieranie przez siebie do tajemnic natury rzeczy. Tylko wówczas jego dzieło oprze się czasowi, będzie żyć, i opowiadać o najgłębszych tajemnicach istoty istnienia.Imię:
E-mail:
Temat:


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię: gordon
E-mail: darel233455@gmail.com
Temat: fmwGcPmzmMswmUPqQNo


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię: Bradley
E-mail: lucas2d44@gmail.com
Temat: EpGRRhpSwTCY


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię: psnnfmbn
E-mail: omxefp@rctlom.com
Temat: HSXiMcTFffGqUMQ


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię: johnansaz
E-mail: smithio34jja1134@yahoo.com
Temat: bitDdsgom


Imię: johnansaz
E-mail: smithio34jja1134@yahoo.com
Temat: AIAmuRlZmYujvu


Imię:
E-mail:
Temat:


Imię:
E-mail:
Temat:
Nick:
Temat:
E-mail:
Komentarz:V Forum Malarstwa Polskiego - Natura Rzeczy - Orelec 2006