LIST OF PUBLICATIONS

 
 
 
 


[ MAIN PAGE ]  
[ CONTACT ]  
[ RESEARCH ]  
[ PUBLICATIONS ]  
[ WWW LINKS ]  
[ PHOTO ]  


 
 1. PAWLIKOWSKI T., 1972. W: Czytelnicy piszą (Uwagi o ochronie przyrody w Pienińskim Parku Narodowym).
  [In: Wrote by readers (Some remarks on the nature conservation in the Pieniny National Park).]
  Przyroda Polska, (2): 18.
  (N)

 2. SZADZIEWSKI R., PAWLIKOWSKI T., BUSZKO J., 1973. Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin.
  [Some new species of Diptera, Hymenoptera and Lepidoptera from Pieniny Mountains.]
  Przegląd Zoologiczny, 17: 192-195.
  (N)

 3. PAWLIKOWSKI T., 1978. Związki pokarmowe pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) występujących na uprawach rzepaku ozimego - Brassica napus L. z innymi roślinami zielnymi w okolicy Torunia.
  [Food relations of bees (Hymenoptera, Apoidea) occurring on winter rape - Brassica napus L. cultures with other herbs in neighbourhood of Torun.]
  Polskie Pismo Entomologiczne, 48: 267-277.
  (A)

 4. PAWLIKOWSKI T.,  1980.  Uwagi  o  konstrukcji  podziemnych  gniazd  osy.
  [Some  remarks  on  construction  of  underground  wasp  nests.]
  Wszechświat, (3): 73-74.
  (N)

 5. PAWLIKOWSKI T., 1980. Atrakcyjność mniszka pospolitego dla pszczół w okresie kwitnienia rzepaku ozimego.
  [Attraction of Taraxacum officinale Web. for the bees in blooming period of winter rape.]
  Pszczelarstwo, (4): 14-15.
  (N)

 6. PAWLIKOWSKI T., 1980. Some remarks on the construction of the underground nests of Vespula wasps from Toruń Valley.
  [Uwagi o konstrukcji podziemnych gniazd os rodzaju Vespula z Kotliny Toruńskiej.]
  Sphecos, 3: 7.
  (N)

 7. PAWLIKOWSKI T., SOBIESZCZYK W., 1980. Zagęszczenie mrowisk na obszarach kserotermicznych siedlisk wydmowych w Kotlinie Toruńskiej.
  [Ant-hills density in the xerothermic dune habitats of Torun Valley.]
  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 23, 49: 15-23.
  (A)

 8. PAWLIKOWSKI T., 1983. Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) z obszarów rolnych o różnych typach rozdrobnienia powierzchni uprawnej.
  [Wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities of the different parcel out agricultural areas.]
  Streszczenie ref. XX Naukowej Konerencji Pszczelarskiej
  [Summary in materials of 20-th Scientific Beekeeping Conference],
  Puławy: 15.
  (S)

 9. PAWLIKOWSKI T., 1983. Function of the wild bee communities (Apoidea) in relation to plant communities in the reserve "Las Piwnicki" and its protection zone.
  [Funkcja zgrupowań dzikich pszczołowatych w odniesieniu do zespołów roślinnych w rezerwacie "LasPiwnicki" i jego otulinie.]
  Summary in Program 3-th Europ. Ecol. Symp., Lund: 57.
  (S)

 10. PAWLIKOWSKI T., PAWŁOWICZ G., 1984. Konstrukcja podziemnych gniazd Formica cinerea cinerea Mayr (Hymenoptera, Formicidae) w wybranych murawowych siedliskach.
  [The construction of underground nests of Formica cinerea cinerea Mayr (Hymenoptera, Formicidae) in selected dun e grass stand habitats.]
  Acta Universitatis Nic. Copernici, Biol. 26, 58: 37-46.
  (A)

 11. PAWLIKOWSKI T., 1984. Nieznany przypadek zimowania trzmiela Bombus terrestris (L.).
  [Unusual instance of hibernation by bumblebee Bombus terrestris(L.).]
  Przeglad Zoologiczny, 28: 233-235.
  (N)

 12. PAWLIKOWSKI T., 1985. Struktura zgrupowań dzikich pszczołowatych (Hymenoptera: Apoidea) na tle zmienności przestrzenno-czasowej obszarów uprawowych.
  [Spatio-temporal variation in structure of wild bee (Hymenoptera: Apoidea) communities from farming areas.]
  Streszczenie ref. XXII Naukowej Konferencji Pszczelarskiej
  [Summary in materials of 22-th Scientific Beekeeping Conference],
  Pulawy: 15-16.
  (S)

 13. PAWLIKOWSKI T., 1985. Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej.
  [Wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities of the xerothermic dune habitats in the Toruń Basin.]
  Studia Societatis Scientiarum Toruniensis, Sec. E, 10(4): 1-82.
  (M)

 14. PAWLIKOWSKI T., BARCZAK T., 1986. Struktura zgrupowań antofilnych żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) na obszarach monokultur sosnowych w Borach Tucholskich.
  [The structure of the communities of anthophilous Aculeata (Hymenoptera) in pine monoculture areas in Bory Tucholskie.]
  Acta Universitatis Nic. Copernici, Biol. 30, 64: 3-17.
  (A)

 15. PAWLIKOWSKI T., 1986. Wzory rysunku nadustka i pierwszego tergitu odwłoka u robotnic osy Vespula germanica (F.)z obszaru północnej Polski.
  [Black marks on clypeus and first gastral tergite in workers of the wasp Vespula germanica (F.) from North Poland.]
  Przeglad Zoologiczny, 30: 229-233.
  (A)

 16. PAWLIKOWSKI T., 1987. Preferencja siedliskowa osowatych (Vespoidea) w krajobrazie rolniczym.
  [Environmental choice of wasps (Vespoidea) in agricultural landscape.]
  Streszczenie ref. XIV Zjazd Pol. Tow. Zool.
  [Summary in materials of 16-th Meeting Pol. Zool. Soc.],
  Szczecin: 176.
  (S)

 17. GROMADSKA M., CZARNECKI A., PAWLIKOWSKI T., KOSSAKOWSKA Z., 1987. Fauna naroslinna i naziemna w uprawie lucerny.
  [Ivertebrates fauna in the alfalfa communities.]
  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 35, 72: 133-151.
  (A)

 18. PAWLIKOWSKI T., 1987. Wpływ systemu gospodarowania na dzikie pszczołowate (Hymenoptera, Apoidea) w krajobrazie rolniczym.
  [Influence of farming system on wild bees (Hymenoptera, Apoidea) in agricultural landscape.]
  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 35, 72: 153-167.
  (A)

 19. PAWLIKOWSKI T., 1989. Struktura zgrupowań dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) z obszarów rolnych o różnych typach parcelacji powierzchni uprawnej.
  [The structure of wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities from farming areas of different field sizes.]
  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 33, 70: 31-46.
  (A)

 20. PAWLIKOWSKI T., 1989. Struktura zgrupowań dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) z siedlisk ekotonowych "pole-bór sosnowy".
  [The structure of wild bee (Hymenoptera, Apoidea) communities from habitats of "field-pine forest" ecotone.]
  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 33,70: 101-109.
  (A)

 21. PAWLIKOWSKI T., 1989. Oliver E. Prys-Jones and Sarah A. Corbet: Bumblebees.
  Seria "Naturalists' Handbooks" No 6. Cambridge University Press, Cambridge - London - New York - New Rochelle - Melbourne - Sydney, 1987. Szt. VII, 86, 79 ryc., 8 tablic w tym 4 barwne. ISBN 0-521-27781-7.
  Przeglad Zoologiczny, 33: 474.
  (R)

 22. PAWLIKOWSKI T., 1990. Alternative habitats of wild bees in agriculture landscape of Central Europe.
  [Alternatywne siedliska dzikich pszczołowatych w krajobrazie rolniczym rodkowej Europy.]
  Summary in: Program Int. Symp. Agroecology and Conservation Issues in Temperate and Tropical Regions,
  Padova: 144.
  (S)

 23. PAWLIKOWSKI T., POKORNIECKA J., 1990. Obserwacje nad struktura zgrupowań trzmieli (Apoidea, Bombus Latr.) z obszarow miejsko-leśnych Kotliny Toruńskiej.
  [Observations on the structure of bumblebee communities (Apoidea, Bombus Latr.) of the town-forest areas in Torun Basin (North Poland).]
  Acta Univ. Nic. Copernici, Biol. 37, 75: 3-22.
  (A)

 24. WOJTOWSKI F., WILKANIEC Z., BANASZAK J., CIERZNIAK T., BILINSKI M., PAWLIKOWSKI T., 1990. Rozpoznanie zasobów naturalnych i możliwości zwiększenia liczebności dziko żyjacych pszczół w krajobrazie rolniczym.
  [Diagnosis of natural resources and increase possibilities of numerosity of wild bees in agricultural landscape.]
  Wyd. SGGW-AR, CPBP 04.10, 26: 155-171.
  (A)

 25. PAWLIKOWSKI T., 1990. Funkcje zespołów pszczołowatych w roznowiekowych monokulturach sosnowych Kotliny Toruńskiej.
  [Functions of the bee communities in different age pine monocultures in the Torun Basin.]
  Wyd. SGGW-AR, CPBP 04.10, 42: 184-191.
  (A)

 26. PAWLIKOWSKI T., 1990. Wasp communities (Hymenoptera, Vespidae) in the agricultural landscape of Chełmno Land (N Poland).
  [Zespoly osowatych (Hymenoptera, Vespidae) w krajobrazie rolniczym na Ziemi Chełmińskiej.]
  Polskie Pismo Entomologiczne, 60: 115-128.
  (A)

 27. PAWLIKOWSKI T., WOŁK K., 1991. Przyrodnicze obozy studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1989 r.
  [Natural camps of students of Copernicus University in Toruń in 1989.]
  Wszechwiat, 92(5): 113-114.
  (N)

 28. PAWLIKOWSKI T., 1991. Miesierki i trzmiele, dzikie pszczołowate zapylające rośliny uprawne - metody hodowli.
  [Leaf-cutting bees and bumblebees, wild bees for pollination of field plants - the rearing methods.]
  Instr. ODR Przysiek, 8pp.
  (C)

 29. PAWLIKOWSKI T., 1991. Struktura zespołów trzmieli (Hymenoptera, Apoidea, Bombus Latr.) w srodowiskach antropogenicznych roznych typow.
  [Structure of bumblebee (Hymenoptera, Apoidea, Bombus Latr.) communities in anthropogenic habitats of various types.]
  Wiadomoci Entomologiczne, 10(2): 105-112.
  (A)

 30. PAWLIKOWSKI T., 1992. A revised checklist of Polish Colletidae and Halictidae.
  [Zrewidowana lista gatunkow Colletidae i Halictidae z Polski.]
  Melissa, 5: 3-5.
  (A)


 
      [ next ]