Polskie prawo ochrony środowiska

  • Paweł Daniel, Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Dariusz Ostrowiecki, Rola i miejsce spalarni odpadów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na tle realizacji zrównoważonego rozwoju
  • Martyna Kropiewnicka, Zasady odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na gruncie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Orzecznictwo, recenzje, bibliografia

  • Aleksander Lipiński, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2010 r., sygn.  II SA/Ol 451/10
  • Karolina Karpus, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2012 r., sygn. II OSK 356/12
  • Maciej Perkowski, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Agnieszka Jabłońska, Sprawozdanie z międzynarodowego seminarium: Legal Preparedness for Global Sustainability: Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals 1992-2012, 5-17 czerwca 2011 roku, Rzym
  • Karolina Szuma, Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu gospodarowania odpadami
  • Karolina Karpus, Wykaz orzecznictwa sądów unijnych w sprawach środowiska i jego ochrony za okres wrzesień 2011 - wrzesień 2012