Urodziłem się 10 maja 1980 r. w Toruniu. W 1995 r. rozpocząłem naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim. W roku akademickim 1999/2000 rozpocząłem pięcioletnie studia magisterskie kieruneku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W tym okresie rozwijałem swoje zainteresowania dotyczące historii wojskowej, m.in. dzięki uczestnictwu w zajęciach ze specjalizacji "Historia wojskowa Polski i Powszechna", a także działalności w Studenckim Kole Naukowym Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego, którego byłem prezesem w latach 2001 - 2004.

Od roku akademickiego 2002/2003 uczestniczyłem w seminarium magisterskim prof. dra hab. Waldemara Rezmera, poświęconym problematyce najnowszej historii wojskowej, gdzie realizowałem pracę "Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866 - 1936". W semestrze zimowym roku akademickiego 2003/2004 w ramach programu "Socrates" studiowałem na Universität Potsdam, gdzie miałem okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu historii wojskowej prowadzonych przez profesorów Jürgena Angelowa oraz Bernharda Kroenera. W czasie tego pobytu zdałem także egzamin z języka niemieckiego, uprawniający do rozpoczęcia studiów w Niemczech - Die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber.

Po otrzymaniu tytułu magistra rozpocząłem studia doktoranckie z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2006/2007 otrzymałem stypendium naukowe. W czasie studiów prowadziłem przede wszystkim zajęcia dotyczące problematyki najnowszej historii wojskowej ("Konflikty zbrojne XX i XXI" oraz "Pierwsza wojna światowa"), a także z geografii historycznej. Rozprawę doktorską, "Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie", przygotowywałem pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera. Dnia 13 maja 2008 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mi stopień naukowy doktora w oparciu o publiczną obronę (6 maja 2008 r.) wspomnianej pracy doktorskiej. Przygotowana przeze mnie dysertacja została uznana przez Komisję Rady Wydziału za wyróżniającą.

Od 1 października 2008 r. mam przyjemność pracować na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czynnie uczestniczyłem w pracach nad powołaniem kierunku "Wojskoznawstwo" na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Byłem też osobą odpowiedzialną za sporządzenie wniosku o uruchomienie studiów drugiego stopnia na tymże kierunku. Od powołania Niestacjonarnych Studiów Wojskoznawstwa do 1. października 2016 r. byłem ich kierownikiem.

W dniu 22 stycznia 2016 r. zwróciłem się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z prośbą o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W skład Komisji Habilitacyjnej weszli prof. dr hab. Tomasz Schramm (przewodniczący), dr hab. Krzysztof Kania (sekretarz), prof. dr hab. Karol Olejnik (recenzent), dr hab. Stanisław Czerep (recenzent), prof. dr hab. Michał Klimecki (recenzent), dr hab. Gnat-Wieteska (członek), prof. dr hab. Waldemar Rezmer (członek). W dniu 18 października 2016 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych, w oparciu o jednogłośną rekomendację Komisji Habilitacyjnej, nadała mi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dysyplinie hstoria, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna, historia wojskowa.