O mnie

Urodziłem się 21 lipca 1960 r. w Przerośli jako drugi syn Jadwigi z Podziewskich i Mariana Sienkiewicza. W latach 1981-1987 studiowałem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: historię sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL oraz prawo, na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego. Tytuł zawodowy magistra historii sztuki otrzymałem w 1987 r. na podstawie pracy magisterskiej, pt. Zbiory im. Olgi i Tadeusza Litawińskich w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (opublikowana w 1991 r.), napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Władysława Smolenia, ówczesnego kierownika Zakładu Historii Sztuki Kościelnej Sekcji Historii Sztuki KUL i dyrektora Muzeum Uniwersyteckiego KUL im. Ks. Jana Władzińskiego.

1 października 1987 r. podjąłem pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Kościelnej KUL. W roku akademickim 1988/1989 pełniłem funkcję kuratora Muzeum Uniwersyteckiego KUL.

Od 1988 r. rozpocząłem studia doktoranckie, pod opieką naukową prof. dr. hab. Tadeusza Chrzanowskiego, w nowo powołanej wówczas w KUL Katedrze Kultury Artystycznej ówczesnej Sekcji (dzisiaj Instytutu) Historii Sztuki tegoż uniwersytetu.

W 1992 r., uzyskałem stopień doktora z zakresu historii-historii sztuki, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Marian Bohusz-Szyszko 1901-1995, życie i twórczość (opublikowana w 1995 r.), obronionej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Chrzanowskiego na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Po doktoracie, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej, prowadziłem również zajęcia dydaktyczne w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej (ćwiczenia oraz proseminarium). W latach 1993-1997 byłem także organizatorem objazdów naukowych (Małopolska, Wielkopolska, Pomorze, Śląsk) oraz miesięcznych praktyk inwentaryzacyjnych i muzealnych w Chełmie Lubelskim, Zamościu i Krakowie. Ponadto, w latach 1994-1997 pełnił funkcję sekretarza Sekcji Historii Sztuki KUL.

W październiku 1998 r., na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Attilio Alfieri a malarstwo włoskie XX wieku oraz dorobku naukowego, otrzymałem stopień naukowy dr. hab. z zakresu historii sztuki, specjalizacja: historia sztuki najnowszej europejskiej i polskiej - polska sztuka na emigracji po 1945 roku.

Od październiku 2000 r., uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, kierowałem Katedrą Kultury Artystycznej w Instytucie Historii Sztuki KUL. W kwietniu 2003 r., uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zostałem zatrudniony na stanowisku prof. nadzw. w Instytucie Historii Sztuki KUL. Od 2000 r. do września 2006 r. byłem członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

W czerwcu 2001 r., uchwałą Senatu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii, zostałem mianowany profesorem PUNO z siedzibą w Londynie.

Od 1 października 2006 r., rozpocząłem pracę na stanowisku prof. nadzw. Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w Katedrze Antropologii Kulturowej Sekcji Teologii Kultury na Wydziale Teologicznym, zostając również członkiem Rady Wydziału Teologicznego UKSW. Od 1 października 2007 do 30 września 2009 r. kierowałem, nowo powołaną wówczas w UKSW, Katedrą Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii w Instytucie Wiedzy o Kulturze UKSW. Również w 2007 r. zostałem powołany na członka Senatu Akademickiego Almamer Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, na kadencję 2007-2010, w której w latach 2007-2009 kierowałem Zakładem Historii Kultury i Sztuki.

1 października 2009 r., podjąłem pracę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Historii Sztuki i Kultury, w której strukturze od stycznia 2010 r. kieruję jedynym w Polsce Zakładem Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji. Profil badawczy oraz oferta dydaktyczna Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji (zarówno w zakresie tematyki wykładów monograficznych, konwersatoriów jak i seminariów) jest naturalną konsekwencją moich zainteresowań i prowadzonych od 1989 r. badań nad polską sztuką na emigracji po 1939 roku.

14 sierpnia 2014 roku, decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, otrzymałem tytuł profesora nauk humanistycznych.