Zur Navigation | Zum Inhalt
Politologia to nowoczesny kierunek studiów umożliwiający zdobycie wszechstronnej wiedzy, zarówno o rzeczywistości w kraju, jak i otaczającym nas świecie.
Oglądana właśnie strona internetowa przedstawia działalność i przebieg studiów prowadzonych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
     
 
Roman Bäcker, prof. dr hab. Drukuj Email
backer.jpg

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Dyrektor Instytutu Politologii
Kierownik Zakładu Teorii Polityki
e-mail: rombacker@wp.pl

Bibliografia prac naukowych

A. Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego
Książki
1. Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, s. 266.  
2. Problematyka państwa w polskiej myśli socjalistycznej lat 1918-1948, Wyd. UMK, Toruń 1994, s. 156.  
3. Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek., Index Books, Toruń 1992, s. 104.  
4. Między demokracją a despotyzmem, PWN, Warszawa 1990, s. 270.  
5. Struktury poziome w Toruniu (1980 - 1981), Uniwersytet Warszawski Instytut Socjologii, Warszawa 1990, s. 155.

Redakcja
1. (z P. Hübnerem), Skryte oblicze systemu komunistycznego w Polsce. U źródeł zła, DiG, W-wa 1997, ss. 248.  
2. (z Markiem Chamotem i Zbigniewem Karpusem), Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, ss. 444.  
3. (ze Zbigniewem Karpusem): -, Emigracja rosyjska. Losy i idee, Wyd. UMK, Toruń (ok. 20 arkuszy), złożone w wydawnictwie.

Artykuły naukowe
(w języku angielskim)
1. The Collapse of Communism and Theoretical Models, Marxism and Communism. Posthumous Reflections on Politics, Society and Law ed. by Martin Krygier, in: Poznan Studies in Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 36, Rodopi, Amsterdam 1994, pp. 111-119.  
2. Polish and Russian Political Elites in Front of the Idea of the Rule of Law in: Memory, History and Critique. European Identity at the Millenium, Fifth Conference of the International Society for the Study of European Ideas, w. 49, cd rom, 1998. 
3. Eurasian Entity or Domination of Russians. Eurasianism about National Problem in Period between World's War in: Vesrions and Controversions of the History of Peoples of Soviet Union (1917-1991): Seven Decades of a "Terrible State" (Reality, Myths, Secrets), Moskwa 1998, ss. 16-27.  
4. The Eurasianism: the evolution from nativism to totalitarianism, forward to: Studies in East European Thought, [2000].  

Artykuły naukowe

(w języku polskim)
1. Pomiędzy masami a aparatem. Struktury poziome w Toruniu (1980-1981) w: Roman Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus (red.), Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2000, ss. 405-420. 
2. Przeobrażenia wizji świata społecznego działaczy "Solidarności" lat 1980-1989 w: Marek Latoszek (red.), Solidarność po dwudziestu latach, Kraków 2000, ss. 17-33.  
3. Paradygmaty totalitaryzmu w: Kultura i Edukacja. Kwartalnik, nr 1-2/2000, ss. 19-32.  
4. Panować nad Eurazją czy nad całym światem? (Geopolityczne aspekty międzywojennego eurazjatyzmu), w: Arcana. Kultura - Historia - Polityka. Dwumiesięcznik, nr 32, marzec - kwiecień 2000, ss. 83-102.  
5. Polski stalinizm jako niepełny rodzaj totalitaryzmu w: Sudziński, Ryszard (red.), Oblicza polskiego stalinizmu, WSHE, Włocławek 2000, ss. 11-36.
6. Mity PRL i Polski Ludowej w świadomości społecznej w: Wojdyło, Witold (red.), Wychowanie a polityka. Mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku, wyd. UMK, Toruń, 2000, ss. 127-138.  
7. Eurazjatycka wizja idealnego ustroju społecznego w: Zeszyty Naukowe WSHE, t. V: Nauki Humanistyczne i Społeczne, Zeszyt 2, Włocławek 2000, ss. 57-92.  
8. Kryteria oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych. Propozycje i uwagi w: Jakość kształcenia. Wybór tekstów, UMK, Toruń [1999], ss. 30-35.  
9. Między chłodną analizą a gorącym potępieniem. Polskie oceny międzywojennego eurazjatyzmu w: Grzegorz Kotlarski, Marek Figura (red.), Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, ss. 255-272. 
10. Eurazjatyzm. Zarys dziejów organizacyjnych i ewolucji myśli politycznej w: Studia Rosjoznawcze, t. IV, 1999, ss. 21-40.
11. Totalitaryzm w Polsce lat 1948-1956, w: Czasy Nowożytne, Wyd. Fundacja "Pomerania" w Toruniu, Fundacja Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli, t. VI, 1999, ss. 7-16. 
12. Stanisław Ossowski wobec totalitaryzmu. Heroiczny - Zaangażowany - Klerk? w: Wątki polityczne w pracach Marii i Stanisława Ossowskich. Praca zbiorowa pod red. Olgierda Sochackiego, Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1999, ss. 181-196. 
13. Nowy typ homo sociologicus. Koncepcja jednostki w doktrynie politycznej eurazjatyzmu - jednego z odłamów międzywojennej emigracji rosyjskiej w: W. Wojdyło (red.), Wychowanie a polityka. Między wychowaniem narodowym a państwowym, Toruń 1999, Wyd. UMK, ss. 45-56. 
14. Mit PRL-u jako symboliczny znak antywartości lub syndrom zbiorowej tożsamości, w: Walczak-Duraj, Danuta (red.), Wartości a polityka, Uniwersytet Łódzki Instytut Socjologii, Łódź 1999, ss. 11-24. 
15. Dzieje eurazjatyzmu w: S. Grzybowski (red.), Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, Toruń 1998, ss. 29-46. 
16. Ewolucja eurazjatyzmu. Od futurystycznego postsłowianofilstwa do "nacjonalistycznego" totalitaryzmu w: S. Grzybowski (red.), Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji, Toruń 1998, ss. 47 - 62. 
17. Polska Partia Socjalistyczna wobec pokoju ryskiego w: Mieczysław Wojciechowski (red.), Traktat ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod redakcją (...), Wyd. UMK, Toruń 1998, ss. 63-74. 
18. Gnoza polityczna systemu totalitarnego w: P. Hübner, R. Bäcker (red.), Skryte oblicza systemu komunistycznego w Polsce. U źródeł zła, DiG, Warszawa 1997, ss. 5-14.
19. Ideał nowego człowieka w totalitarnej gnozie politycznej w: W. Wojdyło (red.), Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, Toruń 1997, ss. 239-245. 
20. Polska Partia Socjalistyczna wobec postulatu autonomii terytorialnej Galicji Wschodniej w: -, Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa, Toruń 1997, ss. 397-408.
21. Koncepcja państwa prawa i jej realizacja w Rosji i w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych. Próba ujęcia komparatystycznego, [w:] -, Polska i jej wschodni sąsiedzi, Toruń 1996, ss. 117-124. 
22. Między osobowością autorytarną a obywatelską. Dylematy wojska jako zbioru instytucji totalnych, Oficer. Dowódca. Wychowawca. Z zagadnień współczesnej myśli pedagogicznej w wojsku, MON, Warszawa 1996, ss. 22-26.
23. Postawy wyborcze mieszkańców województw: toruńskiego i włocławskiego w 1991 roku w: Pomorze nadwiślańskie, nr 4, Toruń 1992, s. 86-103. 
24. Poglądy Karola Marksa i Fryderyka Engelsa na państwo despotyczne azjatyckiego sposobu produkcji, AUNC Nauki Polityczne nr XX, Toruń 1991, s. 15-25. 
25. Zamknięty krąg rozwoju czy rozpad systemu (Polska w latach osiemdziesiątych) w: -, Ewolucja polskiego systemu politycznego, Toruń 1991, s. 67-78. 
26. Karol Marks i Fryderyk Engels o roli przemocy państwowej w procesie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu w: -, Przemoc. W poszukiwaniu interpretacji pod red. W. Hanasza i G. Zalejki, UMK Katedra Socjologii, Toruń 1991, s. 183-206.
27. Opis niezależnej prasy Torunia (wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981), część pierwsza, AUNC, Nauki Polityczne nr XXI, Toruń 1991, s. 3 - 20. 
28. Opis niezależnej prasy Torunia (wrzesień 1980 - 13 grudnia 1981), część druga, AUNC, Nauki Polityczne nr XXII, Toruń 1991, s. 41 - 53. 
29. Między odrzuceniem a poparciem. Stosunek PPS do państwa polskiego w latach 1918 - 1939 w: Dylematy II Rzeczypospolitej pod red. A. Wojtasa, Wyd. Mado SA, Toruń 1990, s. 33-60. 
30. Państwo a tworzenie się nowej formacji społeczno - ekonomicznej, Interdyscyplinarne studia nad genezą kapitalizmu, t. I, Toruń 1989, s. 13 -27.
31. Przemiany świadomości politycznej działaczy NSZZ "Solidarność" w Toruniu (wrzesień 1980 - grudzień 1981), Studia nad ruchami społecznymi, t. II, Warszawa 1989, s. 305-324.

Recenzje  - wybrane
1. (with Janusz Mucha): -, Constitution and Reform in Eighteenth Century Poland. The Constitution of 3rd May 1791, ed. by Samuel Fiszman, Bloomington and Indianapolis, in: The European Legacy, 2000, vol. 5, no 3, pp. 462-463.  
2. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. Andrzeja de Lazari, t. I, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1999, ss. 492 w: Przegląd Politologiczny, nr 1-2/1999, ss. 180-183.
3. Russia Abroad. Gold Book of Emigration. The First Third of the XXth Century. Biographical Encyclopedia, ROSSPEN, Moscow 1997, pp. 748.  
4. Russkoje zarubeż'e. Zołotaja kniga emigracii. Piervaja tret' XX veka. Encikłopediczeskij biograficzeskij słovar', ROSSPEN, Moskva 1997, ss. 748 w: Dzieje Najnowsze, R. XXX, 1998, z. 3, ss. 244-247.  
5. Wolfgang Rudzio, Das Politische System der Bundesrepublik Deutschland, Opladen 1996 w: Przegląd Zachodni, 1997, nr 2 (283), ss. 257-259.  
6. Grundwissen Politik, red. L. Watzal, Przegląd Zachodni, nr 2 (267), 1993, s. 198-200.

B. Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

Książki
Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2007, ss. 424

Redakcja       
1. A. Kasińska-Metryka, R. Bäcker, Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 472
2. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa (red.), Między otwartą a domkniętą myślą polityczną.       Szkice o najnowszej refleksji politycznej, MADO,  Toruń 2006, ss. 263
3.   R. Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Teorie i casusy globalizacji, Wyd.   Adam       Marszałek, Toruń 2006, ss. 234.
4. R. Bäcker, A. Kasińska-Metryka (red.), Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 472.
5. (z  J. Marszałek-Kawą i J. Modrzyńską), Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, MADO, Toruń 2005
6. (z J. Marszałek-Kawą), Drogi i bezdroża ku demokracji. Przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej, MADO, Toruń 2005, ss.  241
7. Europejska myśl polityczna wobec globalizacji. Tradycja i wyzwania współczesności, (z. J. Sobczakiem), Ibidem, Łódź 2005, ss. 421.
8. R. Bäcker, S. Kitab (red.), Islam a świat, MADO, Toruń 2004, ss. 230.
9. Andrzej de Lazari, Roman Bäcker , Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, Ibidem, Łódź 2003, ss. 340.
10. Zrozumieć politykę, R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.),
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 349.
11. Globalizacja – Integracja - Transformacja, , R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń , 2003, ss. 292
12. Od blokad ulicznych do World Trade Center, R. Bäcker (red.),                                       Wydawnictwo Secretum, Toruń 2002, ss. 232
13. Emigracja rosyjska. Losy i idee,  pod red. R. Bäcker, Z. Karpus,  Wyd. Ibidem, Łódź 2002, ss. 383

Artykuły naukowe

(w języku angielskim)
1. From Rejection to Attempts at Reconciliation Poles and Interwar Eurasian Movement, in: D. Shlapentokh (ed.), Russia between East and West. Scholarly Debates on Eurasianism, Brill, Leiden – Boston 2007, ss. 109-120.
2. Why there won’t be democracy in Russia?  In: The International Affairs Review, nr 1 (152), 2005, pp. 38-43.
3. The post-Yalta Poland between totalitarianism and authoritarianism  Polish Political Science Yearbook, wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2003/XXXII, s.74-86.
4. August 1980,     in: Cook, Bernard  (ed.),  Europe  since  1945:  An Encyclopedia,    Garland Publishers, New York 2001, pp. 995-996.
5. Communist Political System,     in: Cook, Bernard  (ed.),  Europe  since  1945:  An Encyclopedia,       Garland Publishers, New York 2001, pp. 212-214.
6.  October 1956, in: Cook, Bernard (ed.),  Europe  since  1945:  An Encyclopedia, Garland Publishers, New York 2001, pp. 992-993.
7.       Poland,     in: Cook, Bernard  (ed.),  Europe  since  1945:  An Encyclopedia,      Garland Publishers, New York 2001, pp. 986-991.
8.       Polish United Workers' Party,      in: Cook, Bernard  (ed.),  Europe  since  1945: An Encyclopedia,      Garland Publishers, New York 2001, pp. 1006-1007.
9. Political Parties Since 1989,       in: Cook, Bernard  (ed.), Europe  since  1945:  An Encyclopedia,      Garland Publishers, New York 2001, pp. 1007-1008.
10. Round Table,      in: Cook, Bernard  (ed.),  Europe  since  1945:  An Encyclopedia,      Garland Publishers, New York 2001, pp. 999-1000.
11.      Solidarity,       in: Cook, Bernard  (ed.),  Europe  since  1945:  An Encyclopedia,      Garland Publishers, New York 2001, pp. 996-999.

Artykuły naukowe w językach: polskim i rosyjskim
1. Mgławicowy statokratyzm rosyjskiego obozu władzy w: R. Bäcker, A. Kasińska-Metryka (red.), Polska we współczesnym świecie. Między zaściankiem a przestrzenią wolności, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 343-367.
2. Polskije wozzrienija na konciepcii Jewrazii w: A. Lipatow (red.), Rossija w głasach sławianskogo mira, Institut Sławianowiedienija RAN, Moskwa 2007, ss. 314-319
3. Totalitarny aparat partyjno-państwowy. Problemy interpretacyjne, w: K. Zuba (red.), Biurokracja. Fenomen władzy politycznej w strukturach administracyjnych, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, ss. 142-150.
4. Postawy wyborcze Rosjan w latach 2003-2006 w: A. Kasińska-Metryka (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, Kielce 2007, ss. 233-239.
5. Specyfika rosyjskich partii politycznych [w:] J. Kornaś (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo Wyższej szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2006, ss. 63-68
6. Dlaczego w Rosji nie będzie demokracji? [w:] J. Iwanek, M. Mazur (red.), Demokracja w dobie globalizacji t. 1 W praktyce politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, ss. 120-130.
7. Współczesny liberalizm rosyjski [w:] T. Godlewski, D. Karnowska, Polskie zbliżenia z liberalizmem, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, ss. 399-406
8. Rosyjski populizm – casus Żyrinowskiego [w:] Maria Marczewska-Rytko Populizm na przełomie XX i XXI wieku Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, s. 283-288
9. Typologia rosyjskiego nacjonalizmu [w:] pod red. Stefana Stępnia, Ideologie doktryny i ruchy narodowe, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 161-166
10. Roman Bäcker, Marzena Sobczak, Nieznane jutro - determinanty i możliwości zacierania wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan w: A. de Lazari, T. Rongińska (red.), Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, Ibidem, łódź 2006, ss. 67-76
11. Determinanty i struktury rosyjskich stereotypów kulturowych wobec Polski i Polaków, w: A. de Lazari, T. Rongińska (red.), Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń, Ibidem, łódź 2006, ss. 163-176
12. Petersburg jako symbol Zachodu we współczesnej rosyjskiej myśliantyokcydentalistycznej, w: Franciszek Apanowicz, Zbigniew Opacki (red.), Okno na Europę, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006, ss. 149-153
13. Czy 13 XII 1981 Polska była państwem totalitarnym? [w:] Przegląd Polityczny, nr 79/80, 2006, ss. 166-168.
14. Typy myślenia społecznego Vilfredo Pareto a typologia kultur politycznych w: Z. Blok (red.), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną,  WN INPiDz UAM, Poznań 2005, ss. 97-104
15. Specyfika badawcza rosyjskiej myśli politycznej w: M. J. Malinowski, M. Burdelski, R. Ożarowski (red.), Problemy badawcze politologii w Polsce, WN ASKON, W-wa 2004, ss. 131-140
16. Ideowe oblicze rosyjskiej Dumy w:  Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), Kielce 2005, ss. 193-199
17. Rusyfikacja w: Encyklopedia Białych Plam, t. XVI, ss. 49-51.
18. Rosyjscy i polscy nacjonaliści – różnice i podobieństwa w: Rossija – Polsza: fiłołogiczieskij i istoriko-kulturnyj dyskurs, Magnitogorsk 2005, ss. 14-30
19. Koncepcje suwerenności państwa w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej w: Z. Leszczyński, S. Sadowski (red.), Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wyd. WSP TWP, warszawa 2005, ss. 359-368
20. (z: Arkadiusz Czwołek), Autorytaryzm. Podstawowe zagadnienia
teoretyczne, "Dyskurs" 2005, nr 2, s. 3-12, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
21. Национальные меньшинства как фактор становления коммунистического режима в Польше, w: В. В. Марьина (red. odp.), Нацинальная политика в странах формирующегося советского блока, Wyd. Наука, Moskwa 2004, ss. 341-357.
22. Typologia doktryn i ruchów współczesnego ekstremizmu politycznego [w:] E. Olszewski (red.) Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Wyd. UMCS, Lublin 2004, ss. 79-86
23. Władimira Żyrinowskiego koncepcja liberalizmu [w:] E. Olszewski, Z. Tymoszuk (red.), Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu, Wyd. UMCS, Lublin 2004, ss. 319-326
24. Islam: między fundamentalizmem a totalitaryzmem [w:] R. Bäcker, S. Kitab (red.), Islam a świat, MADO, Toruń 2004, ss. 83-99.
25. PRL między totalitaryzmem a autorytaryzmem [w:]  A. Kasińska-Metryka (red.), Polska w dobie przemian, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, ss. 25-36.
26. Typy podległości: PRL a ZSRR w latach 1945-1989 [w:] M. Wojciechowski, Z. Karpus (red.), Polska polityka wschodnia w XX wieku. Studia. Lega. Oficyna Wydawnicza WTN, Włocławek-Toruń 2004, ss. 165-174.
27. Internet jako forma ekspresji rosyjskich antyokcydentalistów [w:] R. Paradowski (red.), Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo. Internet. Rynek, WN INPiD UAM, Poznań 2004, 171-174.
28. Obwód Kaliningradzki w myśli geopolitycznej eurazjatów [w:] W.I. Galcow, R. Sudziński (red.), Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – historia i współczesność,, Lega. Oficyna Wydawnicza WTN, Włocławek 2004, ss. 47-54.
29. Antyokcydentaliści rosyjscy wobec kryzysu lat 1985-2000  [w:] Kryzysy i sposoby ich przezwyciężania w myśli politycznej XX wieku. Studia i szkice pod. red. Witolda Wojdyło, Wyd. UMK, Toruń 2004,  s. 67-74.
30. Współczesny rosyjski antyokcydentalizm wobec demokracji [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, Wyd. UŚ, Katowice 2004, s. 227-235.
31. Rosyjscy antyokcydentaliści wobec poszerzenia UE [w:] Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, KNP PAN, Warszawa 2004, n s.147-154.
32. Między rewolucja a nihilizmem. Natywistyczne projekty współczesnego rosyjskiego antyokcydentalizmu[w:] W. Rydzewski, A. Ochotnicka (red.), Między reformą a rewolucją. Rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku, Wyd. UJ, Kraków 2004, s.251-262.
33. Współczesne polskie i rosyjskie nurty totalitarnej myśli politycznej [w:] Sprawy Wschodnie, 2004, z. 1 (5), ss. 67-76
34. Suszcznost russkogo i polskogo narodow w rossijskoj i polskoj antizapadniczieskoj mysli w: A. de Lazari, R. Bäcker (red.), Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, Ibidem, Łódź 2003, s. 265-275.
35. Paszukanis Eugeniusz (1891-1937) w: -, Idee w Rosji, t. 3, Ibidem, Łódź 2003, ss. 296-298.
36. Analityczne zastosowania kategorii totalitaryzmu. Casus PRL w latach 1981-1989 w: Totalitaryzm. Wybrane problemy teorii i praktyki, T. Wallas (red.),Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2003, s. 21-30.
37. Nie-tradycyjna typologia myśli politycznejw: Zrozumieć politykę, R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.),Wyd. Adam Marszałek, ,Toruń 2003, s. 107-114
38. Struktury myślenia politycznego a typy kultury politycznej Kultura polityczna. Europejskie standardy a polska rzeczywistość, T. Wallas (red.), Wyd. Naukowe INPiD, Poznań, 2003, s. 65-69.
39. Współczesny antyokcydentalizm rosyjski w: Europa a Rosja. Opinie, konflikty, współpraca. Z. Anculewicza, J. Sobczak (red.), Wyd. UWM, Olsztyn 2003, s. 263-274.
40. Niepodległość a socjalizm. Koincydencja czy kontradykcja? w: Drogi do niepodległości. Ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego. Studia pod redakcją M. Wojciechowskiego i Z. Karpusa, Wyd. UMK, Toruń 2003, s. 21-31.
41. PRL – marchią zewnętrzna ZSRR w: Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Stosunki Polityczne, R. Paradowski, Sz. Ossowski (red.),Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2003, s. 67-72.
42. Ograniczenia i możliwości dialogu  w rosyjskiej myśli antyokcydentalistycznej w: Dialog w kulturze, M. Szulakiewicz, Z. Karpus (red.), Wyd. UMK, Toruń 2003, s. 343-352.
43. Grupy interesów w systemach totalitarnych Grupy interesu. Teorie i działanie, L. Rubisz, Z. Machelski (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 90-99.
44. Teoretyczne implikacje zmodyfikowanej definicji totalitaryzmu Juana Linza Przyczynek do zarysu teorii totalitaryzmu w: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, t. 6 (19),  Ścieżki transformacji. Ujęcia  teoretyczne i opisy empiryczne, Poznań 2003, s. 207-228.
45. Antyglobalizacyjne ruchy społeczne w: Świat po 11 września 2001 roku, K. Gładkowski (red.),Studia Politologiczne, vol. 1, Wyd. INP UWM, Olsztyn 2003, s. 307-314.
46. Wizja stanu wojennego generała Wojciecha Jaruzelskiego w: Atheneum. Political Science, nr 10, 2003, s. 113-121.
47. Między rewolucyjnym konserwatyzmem a totalitaryzmem. Dylematy oceny międzywojennego eurazjatyzmu w: Emigracja rosyjska. Losy i idee,  pod red. R. Bäcker, Z. Karpus,  Wyd. Ibidem, Łódź 2002, ss. 59-80.
48. Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język  oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981-1989 w: Kulturowe instrumentarium panowania, pod red. R. Paradowski, P. Załęcki,  Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, ss. 61-74.
49. Kontrakulturacyjne i totalitarne determinanty tendencji imperialnych. Casus Rosji w: Cywilizacja Rosji imperialnej, Piotr Kraszewski (red.), Instytut Wschodni UAM, Poznań 2002, ss. 97-106.
50. Społeczne struktury myślenia a terroryzm w: Od blokad ulicznych do World Trade Center, R. Bäcker (red.), Wydawnictwo Secretum, Toruń 2002, ss. 30-40.
51.
Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się. Casus społeczności Torunia lat 1989-1999 w: Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, pod red. E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002, ss. 217-232.
52. XX-wieczny wariant platońskiego państwa. Gnoza polityczna  jako determinanta działań  totalitarnych struktur w: Polityczna obecność filozofii pod red. M. Szulakiewicza Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2002, ss. 139-148.
53. Marian Zdziechowski wobec bolszewickiej Rosji. Pomiędzy widmem zagłady a anty-katastrofizmem w: Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego, M. Pawlak (red.), Wyd. UMK, Toruń 2002, ss. 180-193.
54. Współczesne interpretacji idei dyktatury proletariatu w: Polacy–Polska–Europa. Interpretacji idei politycznych, T.Godlewski, W.Jurkiewicz (red.),Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002, ss. 113-122.
55. Kwestia narodowa a powstawanie komunizmu w Polsce w: Atheneum, nr 8, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, ss. 59-72.
56. Opozycja a totalitaryzm. Problemy klasyfikacyjne [w:] Krzysztof Łabędź, Magdalena Mikołajczyk (red.), Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Kraków 2001, ss. 57-64.
57. K voprosu o roli "Krugłogo stoła" v processie transformacii polskoj politiczieskoj sistiemy [w:] G.N. Sevostyanov, Revolutions of 1989 in the Countries of Central (Eastern) Europe. View of Decade After [Riewolucii 1989 goda w stranach Cientralnoj (Wostocznoj) Jewropy. Wzgliad czieriez diesiatilietije, Izd. "Nauka", Moskwa  2001, ss. 131-138
58. rzeobrażenia wizji świata społecznego działaczy "Solidarności" lat 1980-1989 [w:] Marek   Latoszek, Zuzanna Dawidowicz (red.), "Solidarność" po dwudziestu latach, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2001, ss. 17-33.
59.   K voprosu o roli "Krugłogo stoła" v processie transformacii polskoj politiczieskoj sistiemy [w:] Mieżdunarodnyj Istoriczieskij Żurnał, nr 7/2000  [w:]  http://www.history.machaon.ru/number_07/anonsvak/revolution/baker/index.html,ss. 1 - 9.
60. Mieżdu riewolucionnym konsierwatizmom i totalitarizmom. Diliemny ocienki mieżwojennogo jewrazijstwa [w:] Sławianowiedienije, no 5, 2001, ss. 14-28.61. Rosyjski faszyzm,  [w:] Slavia Orientalis, tom L, nr 4, r. 2001, ss. 615-629.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
     
Free Joomla! Templates provided by funky-visions.de
Template modding by Sven Brier