Zur Navigation | Zum Inhalt
Politologia to nowoczesny kierunek studiów umożliwiający zdobycie wszechstronnej wiedzy, zarówno o rzeczywistości w kraju, jak i otaczającym nas świecie.
Oglądana właśnie strona internetowa przedstawia działalność i przebieg studiów prowadzonych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
     
 
Marek Szulakiewicz, prof. zw. dr hab. Drukuj Email
szulakiewicz.jpg

Prof. zw. dr hab. Marek Szulakiewicz

Kierownik Zakładu Kultury Politycznej
e-mail: mszulak@uni.torun.pl


Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz jest absolwentem filozofii UMCS w Lublinie, dyplom ukończenia studiów otrzymał z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie rozprawy "Człowiek w dialogu. Epistemologiczne i dialogiczne podstawy filozofii człowieka" (UMCS, promotor prof. dr hab. A. Zachariasz), habilitacja na podstawie pracy "Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentalizmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej" (UMCS). Stypendysta DAAD i ÖAD w Lipsku, Wiedniu i Heidelbergu.

Publikacje:


Pozycje zwarte
1. Między samotnością a dialogiem. Epistemologiczne i dialogiczne podstawy filozofii człowieka, Rzeszów 1992, s. 305.  
2. Filozofia w Heidelbergu. Problem transcendentalizmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej, Rzeszów 1995, s. 229.  
3. Racjonalizm jako wartość. Wykład inauguracyjny. Inauguracja roku akademickiego 1997/8 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 20.  
4. Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów 1998, s. 315.  
5. Obecność filozofii transcendentalnej, Toruń 2002, s. 265.

Redakcje
1. M. Szulakiewicz, M. Filipiak (red.) Człowiek - drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, Rzeszów 1993, s. 127.
2. Filozofia i polityka w XX wieku, red. M. Szulakiewicz, Kraków 2001.
3. Polityczna obecność filozofii, red. M. Szulakiewicz, Toruń 2002.

Ważniejsze artykuły
1. O metafilozofii i filozofowaniu dzisiaj, w: "Studia Filozoficzne", 1987 nr 5, s. 139-143.  
2. Tradycja i perspektywy filozofii, w: "Edukacja Filozoficzna", 1988, nr 5, s. 75-86.  
3. Myślenie jako dialog a antropologia, w: M. Filipiak, M. Szulakiewicz (red.), Człowiek - drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, Rzeszów 1993, s. 31-51.  
4. Martin Buber i filozoficzny problem człowieka, w: M. Filipiak, M. Szulakiewicz (red.), Człowiek - drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, s. 67-79.  
5. Kultura w perspektywie nihilizmu, w: Człowiek i świat przyrody -edukacja ekologiczne, red. J. Dębowski, Olsztyn 1994, s. 26-40.
6. Heidegger, Jasper i transcendentalizm, "Edukacja Filozoficzna" nr 20/1995, s. 57-66.  
7. Kryzys kultury i filozofia transcendentalna w: "Kultura i Społeczeństwo", 1997, s. 49-63.  
8. Myślenie fundamentalistyczne, jego destrukcja i próby odnowy, w: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Philosophia", Lublin 1997, s. 256-262.  
9. Krytyka rozumu filozoficznego i świadomość kryzysu kultury, w: Kryzys kultury europejskiej?, red. L. Łapińska, Rzeszów 1997, s. 13-26. 
10. Filozofia i język. Krytyka rozumu czy krytyka języka?, w: Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku, red. J. Bańka, Katowice 1997, s. 45-62. 
11. Przeszłość i przyszłość filozofii transcendentalnej, w: "Principia" T. XXI-XXII, Kraków 1998, s. 119-139. 
12. Obraz świata i filozofia: uniwersalizm i pluralizm, w: Rekonesanse filozoficzne, red. St. Jedynak, Lublin 1999, s. 383-394.
13. Z heidelberskiej tradycji filozoficznej, w: "Edukacja Filozoficzna" 28/1999, s. 305-313. 
14. Zmieniać priorytety. Z profesorem Reinerem Wiehlem rozmawia M. SZ., w: "Edukacja Filozoficzna"28/1999, s. 313-318.  15. Rozum i doświadczenie na przełomie wieków, w: Filozofia po tej i tamtej stronie wieku, red. J. Bańka, Katowice 2000, s. 117-136. 
16. Antropologia i epistemologia: pewność poznania i wolność człowieka, w: "Toruński Przegląd Filozoficzny" 3/4 2001, s. 83-99.
17. Filozofia transcendentalna i metafizyka klasyczna - dwie drogi problemu ugruntowania, w: "Anthropos", Lublin 2001, s. 59-71. 
18. Obecność filozofii transcendentalnej, "Edukacja Filozoficzna" 32/2001, Warszawa 2001, s. 34-47. 
19. Filozofia i polityka w XX wieku, w: Filozofia i polityka w XX wieku, red. M. Szulakiewicz, Kraków 2001, s. 11-21. 
20. Filozofia transcendentalna i metafizyka: spotkania - kontrowersje - syntezy, "Filo-Sofia", Bydgoszcz 2001, s. 85-109. 
21. Słów kilka o politycznej obecności filozofii, w: Polityczna obecność filozofii, red. M. Szulakiewicz, Toruń 2002, s. 5-16. 
22. Ucieczka od przeszłości - ponowoczesna orientacja temporalna kultury, w: Z. Stachowski (red.), Przeszłość dla przyszłości, Tyczyn 2002.

Tłumaczenia  
1. Martin Buber, Perspektywy antropologii, tłum. M. Szulakiewicz, (W:) M. Filipiak, M. Szulakiewicz (red.) Człowiek - drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, Rzeszów 1993, s. 117-122.  
2. Rudolf Steiner, Antropozofia - wychowanie - szkoła, w: "Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Pedagogika i Psychologia", Rzeszów 1997, s. 79 - 87.

Recenzje  
1. Aureliusz Augustyn odczytany na nowo (rec.: J. Mader: Aurelius Augustinus. Philosophie und Christentum), w: "Edukacja Filozoficzna" nr 18/1995, s. 315-318.  
2. Historie o końcu historii, (rec.: M. Mayer: Ist Historie zum Ende?) w: "Edukacja Filozoficzna" nr 18/1995, 319-322.  
3. Biznes i filozofia (rec. R. Ley: Philosophie für Manager), w: "Edukacja Filozoficzna" nr 19/1995, s. 387-390.
4. Hermeneutyka i metafizyka (rec. J. Greisch: Hermeneutik und Metaphysik. Eine Problemgeschichte), w: "Edukacja Filozoficzna" nr 20/1995, 339-344.   
5. Filozoficzna mistyka? (K. Albert, Einführung in die philosophische Mystik, Darmstadt 1996) w: "Edukacja Filozoficzna" 26/1998, s. 407 - 413.   
6. Metafizyka i doświadczenie, (R. Wiehl, Metaphysik und Erfahrung. Philosophische Essays, Frankfurt am Main 1996) w: "Edukacja Filozoficzna" 27/1999, s. 401-407.   
7. Nowy powrót Platona? (W. Beierwaltes, Platonismus im Christentum, Frankfurt am Main 1998), w: "Edukacja Filozoficzna" 28/1999, s. 4000 - 406.   
8. Polskie spotkania z Husserlem (Czesław Głombik, Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje, s. 180), "Toruński Przegląd Filozoficzny", 3-4/ 2001, s. 207-210.   
9. Anateliczna filozofia kultury. (Andrzej L. Zachariasz, Kultura. Jej status i poznanie. Wprowadzenie do relatystycznej teorii kultury, s. 320), "Edukacja Filozoficzna"31/2001, s. 431-437.
10. Filozofia ostatnich dni przed końcem, B. Horyna, Filosofie poslednich let před koncem filosofie. Kapitoly ze současné némecké filosofie, Praha 1998, s. 428-430, "Edukacja Filozoficzna" 31/2001.

Projekty badawcze finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych

1998, "grant indywidualny", temat: "Idea transcendentalizmu i jej kulturowe znaczenie".    
2001, "grant promotorski", "Rozum i historia. Wilhelma Diltheya uprawomocnienie rozumu historycznego".

Stypendia naukowe za granicą
1988, Wiedeń, Institut für Philosophie, stypendium naukowe Österreichischer Akademischer Austauschdienst,    
1990/91, Heidelberg, Philosophisches Seminar, stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austauschdienst,    
1992, Wiedeń, Institut für Philosophie, stypendium naukowe Österreichischer Akademischer Austauschdienst,    
1994, Heidelberg, Philosophisches Seminar, stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austauschdienst,    
1995, Wiedeń, Institut für Philosophie, stypendium naukowe Österreichischer Akademischer Austauschdienst,    
1997, Heidelberg, Philosophisches Seminar, stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austauschdienst,    
1999, Heidelberg, Philosophisches Seminar, stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone dla studentów Filozofii i Politologii UMK

Historia filozofii - wykład dla studentów politologii,    
Idea transcendentalizmu - wykład monograficzny dla studentów filozofii,   
Religioznawstwo - wykład dla studentów politologii,   
Retoryka - ćwiczenia dla studentów politologii,   
Wstęp do filozofii dialogu - wykład monograficzny dla studentów filozofii,    
Problem metafizyki w filozofii XX wieku - seminarium magisterskie dla studentów filozofii,    
Polityka w epoce ponowoczesnej - proseminarium i seminarium dla studentów politologii.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
     
Free Joomla! Templates provided by funky-visions.de
Template modding by Sven Brier