OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI

na Wdziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

 • Na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych obowiązuje studentów elektroniczna rejestracja na zajęcia poprzez USOSweb. ;

 • Elektroniczna rejestracja jest rejestracją bezpośrednią do grup (rodzaj rejestracji).

 • Elektroniczna rejestracja odbywa się w dwóch turach (III tura tylko zapisy - do grup z wolnymi miejscami) – dokładne terminy podane są w zakładce [Terminy rejestracji]

 • Elektroniczna rejestracja (żetonowa) na zajęcia z języków obcych oraz w-f pod adresem: https://rejestracje.umk.pl/ w terminach wyznaczonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium WFiS (szczegóły zapisów w zakładce [Przydatne instrukcje].

 • Rejestracja na seminaria odbywa się po zaakceptowaniu uczestnictwa studenta przez promotora - po 15 października - dotyczy tylko osób rozpoczynających seminarium

  W przypadku przedmiotów, które są realizowane przez dwa semestry m.in. seminaria - należy rejestrować się na każdy semestr

 • Prosimy o pilnowanie terminów rejestracji.
  W podanym terminie rejestracji możliwe jest rejestrowanie do grup i wyrejestrowanie się z nich. Po upływie terminu nie będzie możliwości ani rejestrowania ani wyrejestrowania się z danych zajęć

 • Student, który nie zarejestrował się traci prawo i możliwość do uzyskania zaliczenia z danego przedmiotu, który był objęty elektroniczną rejestracją

 • Student, który zarejestrował się na dany przedmiot jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotu - w przeciwnym razie wiąże się to z warunkowym zaliczeniem lub powtarzaniem roku.

 • Dokonując wyboru kursu/ przedmiotu, należy zarejestrować się na wszelkie zajęcia związane z wybranym przedmiotem (np. zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, konwersatoria, itp.). Osoba zarejestrowana na konkretne zajęcia, musi je zrealizować w całości. W innym wypadku kurs nie będzie zaliczony.

  Student powtarzający przedmiot jest zobowiązany do ponownego zadeklarowania go w systemie USOSweb.

  Uruchomione zostają tylko te przedmioty, na które zapisała się minimalna wymagana liczba studentów [25 osób]*. Studenci, którzy zapisali się na nieuruchomione przedmioty, powinni zapisać/przepisać się do innych grup.

  W ściśle określonych i tylko uzasadnionych przypadkach student może dokonać korekty elektronicznej rejestracji na podstawie podania złożonego do Pełnomocnika dziekana, w wyznaczonym wcześniej przez władze wydziału terminie tj:
  do 25 listopada – dotyczy zajęć semestru zimowego, 25 marca - dotyczy zajęć semestru letniego. PÓŹNIEJSZE ZMIANY I PODANIA O WPISY NA PRZEDMIOTY NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. wzory podań w zakładce [podania]

 • Dziekan w uzasadnionych przypadkach może odmówić studentowi dokonania korekty wpisu/wypisu, może również wymagać opinii prowadzącego zajęcia.

 • Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu.
  Podpięcia dokonuje w dziale USOSweb: Dla studentów > Moje studia > Podpięcia.
  Brak podpięcia oznacza brak deklaracji danych zajęć na programie studiów.

 • Zaobserwowane błędy i problemy z rejestracją prosimy zgłaszać do pełnomocników dziekana odpowiedniego kierunku lub na adres e-mail: info_usos_wpism@umk.pl - podając imię, nazwisko, nr indeksu, kierunek i rok studiów.

 • W przypadku problemów technicznych należy zwracać się do Uczelnianego Centrum Informatycznego (056-611-27-27,-31,-32,-33,-58) lub meilowo usos@umk.pl


---------------------------------------------------------------------
*DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z Uchwałą Senatu UMK nr 47/2009 wykłady do wyboru, ćwiczenia, konwersatoria są prowadzone w grupach liczących nie mniej niż 25 studentów. W związku z powyższym grupy w których zapisze się mniej niż 25 osób muszą być rozwiązane, a osoby z tych grup muszą przepisać się do innych. Zgodnie z wyższą zasadą po zamknięciu rejestracji, nie ma możliwości wyrejestrowania się z zajęć, w przypadku gdy grupa liczy mniej niż 26 osób.
Informacje o rozwiązanych grupach są wysyłane mailem na konto studenta na serwerze uniwersyteckim oraz zamieszczane na stronie WPISM w dziale ogłoszenia. Dlatego proszę regularnie sprawdzać swoją pocztę na koncie.

 • Informacje dotyczące przedmiotów, z których student ma uzyskać zaliczenie oraz wymagania punktowe zgodnie z programem studiów w danym roku akademickim można sprawdzić w zakładce [WYMAGANIA ETAPOWE]

 • Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2010/11 znajduje się w zakładce [OFERTA DYDAKTYCZNA]- strona w budowie


  WSKAZÓWKI POMOCY PRZY REJESTRACJI do grup zajęciowych
  Aby dokonać tego prawidłowo należy:
  1. Założyć konto internetowe na studenckim serwerze UMK www.uci.umk.pl/studenci/konto/zakladanie/.
  2. Wejść na stronę internetową rejestracji usosweb.umk.pl.
  3. Zalogować się na stronie - usosweb.umk.pl.
  4. Po prawidłowym logowaniu na stronie głównej USOSweb należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW (czwarta zakładka na czarnym polu).
  5. Po otwarciu zakładki DLA STUDENTÓW należy wybrać opcję "Rejestracja" (symbol graficzny sklepowego wózka).
  6. Po otwarciu zakładki REJESTRACJA wybrać opcję "Rejestruj na przedmioty".
  7. Następnie wybrać opcję "Zobacz wszystkie przedmioty, na które możesz się rejestrować (bez podziału na grupy)".
  8. Dokonać rejestracji, w przypadku występowania więcej niż jednej grupy zajęć należy określić swoje preferencje co do grupy.
  UWAGA: ilość miejsc na zajęciach ograniczona jest limitami określonymi przez Władze Naszego Wydziału