Co oferujemy?


Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie profesjonalnego i zawodowego kierowania kancelarią tajną oraz ochroną informacji niejawnej.


W programie studiów położono nacisk na praktyczne zaznajomienie słuchacza z funkcjonowaniem kancelarii tajnej, organizowaniem jej pracy, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem i znakowaniem dokumentacji niejawnej, organizowaniem polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnej.


Wiedza z zakresu podstaw historii i ustroju Polski pozwoli na lepsze wykorzystanie kompetencji w zakresie funkcjonowania administracji w Polsce oraz zasad organizowania kancelarii tajnych.


Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z podstawową wiedzą i umiejętnościami z archiwistyki i zarządzania dokumentacją, co ma duże znaczenie w zakresie postępowania z dokumentacją niejawną, jej przechowywaniem, opracowywaniem, udostępnianiem oraz archiwizowaniem i niszczeniem.


W ramach zajęć przybliżone zostaną także zasady funkcjonowania systemów informatycznych, których znajomość jest wykorzystywana przy organizowaniu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa informacyjnego, w którym właściwa, profesjonalna ochrona informacji odgrywa coraz istotniejszą rolę.


Wykształcenie tych kompetencji wymaga realizacji interdyscyplinarnego programu nauczania z zakresu nauk informacyjnych i nauk o bezpieczeństwie podpartego wiedzą z informatyki, archiwistyki i zarządzania dokumentacją.