Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Zaloguj sięStudia polsko - rosyjskie

Studia polsko - rosyjskie Польско-российская магистратура
Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2009 roku między Rektorem UMK a Rektorem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Historycznego w Moskwie (Rossijskij Gosudartswiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet – RGGU) od roku akademickiego 2010/2011 funkcjonują na kierunku historia studia polsko-rosyjskie. Odbywają się one w ramach specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (Rosja-Polska). Studenci wybierają tą specjalność tak jak inne specjalności w ramach studiów historycznych II stopnia. Rekrutacja odbywa się więc na początku października w każdym kolejnym roku akademickim. W roku 2016/2017 przewidziano na tych studiach 6 miejsc dla studentów z UMK oraz 6 miejsc dla studentów rosyjskich z RGGU.

W ramach tych studiów studenci UMK (analogicznie studenci rosyjscy z RGGU) studiują 3 semestry w uczelni macierzystej (semestry: I, III i IV), natomiast jeden (II) semestr odbywają studia w Moskwie. Daje to możliwość ukończenia studiów na dwóch uczelniach jednocześnie. Absolwenci uzyskują bowiem dyplom ukończenia studiów na UMK oraz oddzielnie na RGGU. Należy dodać, że RGGU jest jedną z najlepszych rosyjskich uczelni, kształcących studentów kierunków humanistycznych. Współpracuje z uniwersytetami z Francji, Niemiec oraz innych państw Unii Europejskiej. Studenci specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (Rosja-Polska) będą pisać jedną pracę dyplomową i zdawać jeden egzamin końcowy na macierzystej uczelni. Wielkim atutem tych studiów jest możliwość uzyskania bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Program studiów przewiduje bowiem intensywną naukę tego języka (184 godziny lektoratów wobec 864 godzin wszystkich zajęć w programie studiów), już podczas I semestru studiów w Polsce, następnie kontynuowaną w Moskwie. Ponadto studenci w ramach prowadzonych praktyk w Moskwie będą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem i zawartością wybranych moskiewskich archiwów. Pobyt w czasie II semestru studiów w Moskwie otwiera możliwości nie tylko dokładnego zwiedzenia stolicy Rosji, ale także poznania innych zakątków tego interesującego kraju.

Studentom UMK (analogicznie studentom RGGU podczas ich pobytu w Toruniu), studiującym w Moskwie, przysługują takie same prawa jak studentom RGGU. Ponadto polscy studenci mają dodatkowo zapewnione darmowe miejsca w domach studenckich podczas całego swego pobytu w Moskwie. Są także zwolnieni z wszelkich dodatkowych opłat administracyjnych (opłacają je tylko na UMK). W miarę możliwości władze Wydziału Nauk Historycznych deklarują również wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży do Moskwy (i z powrotem). Studenci są natomiast zobowiązani do pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia medycznego na okres pobytu w Moskwie.

Kopia umowy, na podstawie której uruchomiono studia polsko-rosyjskie, jest do wglądu w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.
На основе договора от 9 декабря 2009 года между Ректором Университете Николая Коперника в Торуни и Ректором Российского государственного гуманитарного университета в Москве с начала академического 2010/2011 года в рамках направления «история» и специальности «Историческая компаративистика и транзитология (Польша-Россия)» ведется совместная, польско-российская магистерская программа. Студенты могут выбрать данную специальность так же, как и другие специальности в рамках магистерской программы по направлению «история». Набор студентов осуществляется в начале каждого академического года, в начале октября. В 2016/2017 году в рамках данной программы предусмотрено шесть мест для польских студентов из УНК и шесть мест для российских студентов из РГГУ.

В рамках данной программы студенты УНК (так же, как студенты РГГУ) проводят три семестра в своем родном ВУЗ-е (I, III и IV семестры) и один (II) семестр проводят в Москве. Это позволяет закончить учебу в двух ВУЗ-ах одновременно. Выпускники программы получают двойные магистерские дипломы: польский диплом от имени УНК и, отдельно, российский диплом от имени РГГУ. Стоит отметить, что РГГУ является одним из самых престижных российских ВУЗ-ов, обучающих студентов гуманитарных специальностей. Он сотрудничает с различными университетами Франции, Германии и других стран Европейского союза. Студенты специальности «Историческая компаративистика и транзитология (Польша-Россия)» готовят одну дипломную работу и сдают один итоговый экзамен в своем родном ВУЗ-е. Несомненным достоинством данной программы является возможность хорошо выучить русский язык, поскольку в учебном плане предусмотрено его интенсивное изучение. В целом, на занятия русского языка отведено 184 учебных часа (из 864 часа общего объёма занятий), а его изучение начинается уже в первом семестре в Польше и продолжается во время обучения в Москве. Кроме того, в рамках проводимой в Москве практики студенты магистранты смогут ознакомиться с функционированием и содержанием фондов некоторых московских архивов. Проживание в столице России в течение всего II семестра обучения дает также возможность не только детально осмотреть все московские достопримечательности, но и посетить другие города этой интересной страны.

Студенты УНК (равно как студенты РГГУ во время их пребывания в Торуни) пользуются всеми правами студентов РГГУ. Кроме того, магистрантам обеспечивается бесплатное место в общежитии во время всего обучения в Москве. Они также освобождены от каких бы то ни было дополнительных административных оплат (они оплачиваются лишь в Торуне). По мере возможностей Факультет исторических наук УНК старается оказать также финансовую поддержку в вопросе транспортных расходов в Москву и обратно. Студенты обязаны, однако, покрыть расходы на обязательное медицинское страхование во время пребывания в Москве.

С копией договора, на основе которого создана совместна польско-российская магистерская программа, можно ознакомиться в секретариате Института истории и архивистики УНК.

 

Przeczytaj relacje studentów studiów polsko-rosyjskich.

 

Koordynator programu w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK: dr hab. Tomasz Kempa, prof. UMK ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 

Plan studiów - 2012/2013 i później:

WERSJA PEŁNA

WERSJA SKRÓCONA

 

Program (plan) studiów od r.a. 2016/2017:


 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS. Projekt serwisu: Przemysław Krysiński. Administracja: IHiA UMK.