Instytut Historii i Archiwistyki UMK

Historia 1918 - 1945
(rok akademicki 2008/2009)

Wymagania egzaminacyjne:

Egzamin w formie ustnej po wcześniejszym zaliczeniu konwersatorium: znajomość tematyki wykładów oraz ogół wiadomości z pięciu, wybranych przez studenta, monografii i artykułów naukowych.

Warunki zaliczenia konwersatorium:

Obecność i aktywność na zajęciach, oddanie referatu dotyczącego tematyki zajęć (12-15 stron maszynopisu z przypisami i pełną bibliografią - ok. 15 pozycji), test - Historia Polski i powszechna 1918-1945.

Podręczniki i lektury

 1. Literatura obowiązkowa
  1. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. I 1914-1945, Warszawa 1945
  2. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815- 1945, Warszawa 1996
  3. M. Kitchen, Historia Europy 1919-1939, Wrocław - Warszawa - Kraków 1997
  4. A. Czubiński, W. Olszewski, Historia Powszechna 1939-1994, Poznań 1997
  5. H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 2001
  6. Historia dyplomacji polskiej, t. IV 1918-1939, pod red. Piotra Łossowskiego, Warszawa 1995
  7. Historia dyplomacji polskiej, t. V 1939-1945, pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999
  8. W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. II 1919-1939, Warszawa 1990
  9. W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. III 1939-1945, Warszawa 1990
  10. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000
  11. A. Czubiński, Historia polityczna XX wieku, Poznań 2003
  12. E. Duraczyński, Polska 1939-1945: dzieje polityczne, Warszawa 1999
  13. J. Faryś, Historia Polski od 1918 do 1939 roku, Poznań 1997
  14. W. Konopczyński, Historia polityczna Polski: 1914-1939, Warszawa 1995
  15. H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1985
  16. A. Briggs, P. Clevin, Europa dwóch stuleci 1789-1989, Wrocław 2000
  17. P. Łossowski, Polska w Europie i świecie 1918-1939, Warszawa 1990

 2. Literatura uzupełniająca
  (po wcześniejszym uzgodnieniu z egzaminatorem istnieje możliwość wyboru innych pozycji książkowych)
  1. T. Joniec, Polska służba konsularna, Warszawa 1996
  2. M. K. Kamiński, M. J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998
  3. H. Batowski, Polska dyplomacja na obczyźnie, Warszawa 1999
  4. J. Karski, Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998
  5. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1988
  6. M. Berezowski, Ostatni imperator. Cesarz, który miał być bogiem, Warszawa 1991
  7. A. Bullock, Hitler i Stalin żywoty równoległe, t. I-II, Warszawa 1994
  8. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999
  9. Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, t. 1-3, pod red. Remigiusza Bierzanka i Józefa Kukułki, Warszawa 1965-1968
  10. A. Zaleski, Przemowy i deklaracje, t. 1-2, Warszawa 1929-1931
  11. R. J. Q., Adams, British Politics and Foreign Policy in the Age of Appeasement 1935 - 1939, London 1993
  12. J. Ciałowicz, Polsko - francuski sojusz wojskowy 1921-1939, Warszawa 1970
  13. N. Davies, Lloyd George and Poland 1919-1920, Journal of Contemporary History, 1971, nr 3
  14. F. Gołembski, Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001
  15. A. Harasimowicz, James Ramsay MacDonald życiorys socjaldemokraty, Łódź 1986
  16. J. Z. Kędzierski, Dzieje Anglii 1485-1939, t. 2 1830-1939, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1986
  17. J. Krasuski, Stosunki polsko - niemieckie 1919-1932, Poznań 1975
  18. M. Wojciechowski, Powrót Pomorza do Polski 1918-1920, Warszawa - Poznań - Toruń 1981
  19. W. Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko - sowieckie 1918-1939, Warszawa 1994
  20. A. J. Morgan, James Ramsay MacDonald, Manchester 1987
  21. Britain Between the Wars 1918-1940, by Charles Loch Mowat, London 1966
  22. M. Nowak - Kiełbikowa, Polska - Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo w Europie 1923-1937, Warszawa 1989
  23. M. Nowak - Kiełbikowa, Konstanty Skirmunt polityk i dyplomata, Warszawa 1998
  24. M. Nurek, Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, Warszawa 1983
  25. I. Packer, Lloyd George, London 1998
  26. P. Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach 1926-1932 i 1939-1941, Warszawa 1999
  27. P. Wandycz, Aleksander Skrzyński minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2006
  28. F. McDonough, Neville Chamberlain, appeasement and the British road to war, Manchester - New York 1998
  29. L. Pastusiak, Roosevelt a sprawa polska, Warszawa 1981
  30. J. R. Wędrowski, Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski : polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919, Wrocław 1980
  31. A. Bartnicki, Konflikty kolonialne 1869 - 1939, Warszawa 1971
  32. Ch. Bartlett, Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990, Wrocław 1997
  33. W. Dziak, M. Burdelski, Chiny na progu XIX wieku, Toruń 1999
  34. L. Pastusiak, Pół wieku dyplomacji amerykańskiej, 1898 - 1945, Warszawa 1974
  35. M. Baumgart, Wielka Brytania a odbudowa Polski 1914-1923, Szczecin 1990
  36. M. Baumgart, Wielka Brytania a odrodzona Polska 1923-1933, Szczecin 1990
  37. M. Baumgart, Londyn - Berlin 1918-1939, Szczecin 1993
  38. A. Schreiner, Polityka zagraniczna Niemiec 1871-1945, Warszawa 1965
  39. J. Faryś, Piłsudski i Piłsudczycy : z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918- 1939), Szczecin 1991
  40. Józef Piłsudski (1867-1935) : polityk, wódz, mąż stanu, pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Szczecin 2006
  41. Deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z dnia 26 stycznia 1934 r. z perspektywy Polski i Europy w siedemdziesiątą rocznicę podpisania, studia pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 2005
  42. Traktat ryski 1921 roku po 75 latach, studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 1998
  43. Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Janusza Farysia i Janusza Pajewskiego, Szczecin 1991
  44. J. Beck, Ostatni raport, Warszawa 1987
  45. Ministrowie spraw zagranicznych II [Drugiej] Rzeczypospolitej, pod red. Janusza Pajewskiego, Szczecin 1992
  46. J. Tubielewicz, Historia Japonii, Wrocław 1984
  47. S. Lewicki, Pod znakiem chryzantemy : z dziejów wywiadu japońskiego w latach 1890-1945, Warszawa 1987
  48. R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939 : ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980
  49. A. Eden, Pamiętniki 1923-1945, t. 1-2, Warszawa 1970-1972
  50. D. Lloyd George, Prawda o traktacie wersalskim, t. 1, Warszawa 1939
  51. J. Łukasiewicz, Dyplomata w Paryżu 1936-1939, Warszawa 1995
  52. E. Raczyński, W sojuszniczym Londynie. Dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945, London 1960
  53. E. Raczyński, Żenczykowski T., Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe, Kielce 1989
  54. M. Rataj, Pamiętniki 1918-1927, Warszawa 1965
  55. K. Skirmunt, Moje wspomnienia 1866-1945, wstęp i opracowanie Ewa Orlof, Andrzej Pasternak, Rzeszów 1997
  56. E. Duraczyński, Rząd polski na wychodźstwie 1939-1944, Warszawa 1993
  57. M. Wołos, Francja-ZSRR Stosunki polityczne w latach 1924-1932, Toruń 2004
  58. K. Suchoples, Finlandia w polityce Stanów Zjednoczonych 1917-1919, Warszawa 2002
  59. A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988
  60. S. Korboński, Polskie państwo podziemne, Bydgoszcz 1991
  61. W. T. Kowalski, Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939-1945). Warszawa 1966
  62. K. Kunert, Rzeczpospolita Walcząca. Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994
  63. Z. Landau, W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej i PRL, Warszawa 1995
  64. L. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Radzieckiego od 1917 do czasów współczesnych, t. I i II, Londyn 1992
  65. S. Kot, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959
  66. K. Morawski, Tamten brzeg. Łódź 1996
  67. P. Łossowski, Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883- 1939, Warszawa 1985
  68. W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995
  69. M. Wołos, Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia Wojskowa, Toruń 2000
  70. R. Wapiński, Roman Dmowski, Lublin 1989
  71. W. Wrzesiński, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 1974
  72. Z. Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 1939-1945, Warszawa 1980
  73. A. R. Peters, Anthony Eden at the Foreign Office 1931-1938, New York 1986
  74. A. Liebfeld, Churchill, Warszawa 1971
  75. A. S. Bidwell, Blaski i cienie parlamentaryzmu brytyjskiego, Warszawa 2004
  76. Obozy koncentracyjne OGPU w ZSRR, Warszawa 1992
  77. J. Jekiel, Wielka Brytania w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych w latach 1918-1923, Szczecin 1993
  78. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1991
  79. H. i T. Jędruszczakowie, Ostatnie lata II Rzeczypospolitej 1935-1945, Warszawa 1970
  80. D. Jeziorny, Londyn a spuścizna po monarchii Habsburgów. Sprawa Austrii w koncepcjach i praktyce dyplomatycznej Wielkiej Brytanii (1918-1919), Toruń 2002
  81. M. Wołos, Alfred Chłapowski (1874-1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń 1999
  82. Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruń 2000
  83. Z. Waszkiewicz, Żydzi Dobrzynia i Golubia. Opowieśc o świecie nieistniejącym, Golub-Dobrzyń 1993
  84. W. Balcerak, Polityka zagraniczna Polski w dobie Locarna, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967
  85. Józef Piłsudski wobec Europy i wybranych zagadnień wewnętrznych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1935). W 70 rocznicę śmierci, studia pod red. Mieczysława Wojciechowskiego i Zbigniewa Karpusa, Włocławek-Toruń 2007
  86. J. Kłaczkow, Czasopiśmiennictwo protestanckie w Polsce w latach 1918 - 1939, Toruń 2003
  87. J. Kłaczkow, Historia parafii ewangelicko - augsburskiej w Radomiu, Toruń 2005
  88. K. Kania, Wielka Brytania 1918 - 1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych, Toruń 2007
  89. H. Batowski, W. Michowicz, A. Zamoyski, Działalność dyplomatyczna i polityczna Edwarda Raczyńskiego, Łódź 1994
  90. K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Londyn 1989
  91. K. Kersten, PKWN 22 VII - 31 XII 1944, Lublin 1965
  92. J. Smaga, Rosja w dwudziestym stuleciu, Kraków 2001
  93. J. Smaga, Narodziny i upadek Imperium, Kraków 1998
  94. S. Zabiełło, O rząd i granice, Warszawa 1986