prof. dr hab. Jarosław Wenta - wykaz publikacji

  I. Książki

 1. Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie zakonu niemieckiego, Toruń 1990.
 2. Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w Oliwie na tle porównawczym, Gdańsk 1990.
 3. (Wyd.) Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa, (Subsidia historiographica, t.1), Toruń 1999.
 4. Studien über die Ordensgeschichtsschreibung am Beispiel Preußens, (Subsidia historiographica, t.2), Toruń 2000.
 5. Kronika Piotra z Dusburga. Szkic Źródłoznawczy, Toruń 2003.
 6. (Wyd. razem z R. Schiefferem) Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa, (Subsidia historiographica, t.3), Toruń 2006.
 7. (Wyd. razem z S. Hartmann i G. Volmann-Profe) Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen: Leben und Nachleben, Sacra bella septentrionalia, t.1, Torun 2008.


 8. II. Wydawnictwa Źródłowe

 9. z J. Wroniszewskim, Corpus Inscriptionum Poloniae, t. 9, Województwo olsztyńskie, z.1, Lubawa i okolice, Toruń 1995.
 10. Nowe źródło do krytyki franciszkańskich Roczników toruńskich, w: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996, s.269-283.
 11. z S. Wyszomirskim, Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, Toruń 2004.
 12. z S. Wyszomirski, Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, 2 poprawione wydanie, Toruń 2005.
 13. z S. Wyszomirskim, Petrus de Dusburgk, Chronica terre Prussiae, Monumenta Poloniae Historica, NS, t. XIII, Kraków 2007.


 14. III. Artykuły

 15. Kronika Piotra z Dusburga a dzieje zakonu krzyżackiego zawarte w Kronice oliwskiej w: Studia Źródłoznawcze, t. 25:1980, s. 121-132.
 16. Zaginiony rocznik oliwski z XIII/XIV wieku, w: Zapiski Historyczne, t.45:1980, z. 3, s.7-24.
 17. List Awinioński w dziejopisarstwie pomorskim i pruskim połowy XIV w, w: Przegląd Historyczny, t.73:1982, z.3-4, s.275-281.
 18. Datacje kościołów św. Katarzyny i NP Marii w historiografii gdańskiej XVI-XVIII w., w: Sprawozdania Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, R. 1983, nr 37, s.85-88.
 19. Kierunki rozwoju rocznikarstwa w państwie zakonu krzyżackiego, w: Sprawozdania Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, R.1984, nr 38, s.46-52.
 20. Co napisano w Prusach w XIII w.?, w: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, R. 1986, s.36-38.
 21. z J. Wroniszewskim, Inskrypcje województwa olsztyńskiego, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, R.1986, nr 3-4, s.199-201.
 22. Sprawozdanie z konferencji "Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica" w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, R. 1986, nr 3-4, s.267-268.
 23. Über die Notwendigkeit einer Neuausgabe der Annalen für das Gebiet des Deutschordenslandes, w: Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden. Quellenkundliche Probleme und Forschungen, Toruń 1987, s.183-192.
 24. z J. Zdrenką, Uzupełnienia do dziejów opactwa bukowskiego-uwagi o monografii dominium bukowskiego- dokument Świętopełka z 5 XI 1263, w: Rocznik Gdański, t.47:1987, z.1, s.231-249.
 25. Kariera Jana z Dobrzynia? w: Zapiski Historyczne, t.52:1987, z.1, s.169-174.
 26. Dokument legata papieskiego Humbaldta dla klasztoru w Trzemesznie z 1146 r., w: Roczniki Historyczne, R. 1987, s.101-114.
 27. W sprawie dokumentu Świętopełka z 5 XI 1263 dla klasztoru w Bukowie, w: Roczniki Słupskie, R.1985, s.24-29.
 28. Zur Verfasserschaft der sog. Chronik des Johann von Posilge, in: Preußenland, R. 1990, nr 1, s.1-9.
 29. O Scriptores rerum Prussicarum czyli konieczności nowego wydania źródeł historiograficznych do dziejów państwa ˛zakonu krzyżackiego w Prusach, w: Kwartalnik Historyczny, t.97:1990, z.1-2, s.133-139.
 30. Zewnętrzne warunki zamachu stanu w Polsce w latach 1145-1146, w: Persone, coligationes, facta, Toruń 1991, s.211-225.
 31. O hipotezach czyli zaginionych kronikach z Prus, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia 26, Toruń 1991, s.165-172.
 32. O dwóch mieczach z bitwy grunwaldzkiej, w: Balticum, Toruń 1992, s.381-388.
 33. Wschodniopomorska tradycja historyczna, Studia Gdańskie, t.9:1993, s.89-98.
 34. Forschungsprogramm zur Geschichtsschreibung in Preußen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, w: Inter Finitimos, Jg. 1994, Nr. 5, s.3-6.
 35. Antwort auf Udo Arnolds-Erwiderung, w: Inter Finitimos, Jg.1994, Nr.5, s.6-9.
 36. Informacja o 14 oryginałach średniowiecznych dokumentów małopolskich, prawdopodobnie z aneksów Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, w: Studia Historyczne, R.37:1994, z.1, s.117-123.
 37. z J. Wroniszewskim, Corpus Inscriptionum Poloniae, t.9, w: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu, nr 47:1994, s.36-39.
 38. Über die ältesten preußischen Annalen, w: Preußenland, Jg.32:1994, s.1-15.
 39. Dokument Świętopełka z 5 XI 1263 i początki Darłowa, w: Rocznik Gdański, t.54:1994, z.2, s.71-89.
 40. Studium, Arbeit, Intrige - die Karriere im Deutschen Orden in Preußen, w: La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Age et Temps modernes, Wrocław 1995, s.195-202.
 41. Dziejopisarstwo w klasztorze. Środowiska a formy dziejopisarskie na przykładzie Prus, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, Opole 1995, s.159-171.
 42. Jaksa z Miechowa i krakowskie tablice paschalne, w: Studia Historyczne, R.39:1996, s.3-13.
 43. Dziejopisarstwo cystersów a Memoria na przykładzie Henrykowa, Lubiąża i Oliwy, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Opole-Wrocław 1996, s.191-198.
 44. Koncepcja memoratywno-liturgiczna funkcjonowania zapisek w tablicy paschalnej a sprawa Rocznika Rychezy, Venerabiles, w: Nobiles, venerabiles et honesti, Toruń 1997, s.563-571.
 45. Geschichtsschreibung im Deutschordensstaat Preußen- Entwicklungsmöglichkeiten der Forschung anhand der Handschriften, w: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft, t.9: 1996/7, s.323-339.
 46. O metodzie badań nad rocznikami, w: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996, s.51-62.
 47. Od tradycji ustnej do pisanej na przykładzie Piotra z Dusburga, w: Res Historica, t.3, Lublin 1998, s.73-86.
 48. Detmar von Lübeck und Preußen, w: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft, t.10:1998, s.409-418.
 49. Chronicon coenobii Olivensis saec. XIII et XIV? Methodische Bemerkungen, w: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Jg. 47:1998, s.568-589.
 50. Auf dem Weg zur Reedition der Denkmäler der Preußischen mittelalterlichen Geschichtsschreibung. Das Problem der Fassung des Textes, w: Geschichtsschreibung in Mitteleuropa, (Subsidia historiographica, t.1), Toruń 1999.
 51. O stróżach testamentu Bolesława Krzywoustego, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, Warszawa 1999, s.67-112.
 52. Gnieźnieński dyptych żywych i umarłych z XII wieku? Próba interpretacji lubińskiej księgi brackiej, w: 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2000, s.235-244.
 53. Peplińska modlitwa za dusze wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze o.o. cystersów w Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań-Kraków-Mogiła 5-10 X 1998, Poznań 2000, s.205-219.
 54. Bernardus serviens conventus est pro tribus marcis cunarum, w: Nihil super fluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jadwidze Krzyżaniakowej, Poznań 2000, s.221-227.
 55. W służbie rady miasta. Historiograficzne kompendia kaznodziejskie, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, Wrocław-Opole 2000, s. 315-322.
 56. Johann Długosz und das ritterliche Abenteuer, w: Die Wahrnehmung und Darstellung von Kriegen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, (Imagines medii aevi), Bd.6, Wiesbaden 2000, s. 223-237.
 57. Die polnischen und deutschen Forschungen über die Geschichte Preußens im Mittelalter: Bilanz und Perspektiven, w: Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft, Bd.12:2000, s.241-258.
 58. Z dziejów Liturgii w zakonie krzyżackim: historia i translatio św. Barbary, in: Memoriae amici et magistri. Studia historyczne poświęcone pamięci prof. Wacława Korty, Wrocław 2001, s.205-210.
 59. Tradycja o Piotrze. Na marginesie jednej z wielkich dyskusji, w: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, Poznań 2001, s.523-538.
 60. Do Goga z Magog. Głos w sprawie autorstwa "Descriptiones terrarum", w: Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2001, s.31-40.
 61. Kazanie i historyczne egzemplum w późnośredniowiecznym Chełmnie, w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym (Colloquia Medievalia Varsoviensia, t.3), Warszawa 2002.
 62. Świadectwa fundacji pelplińskiej. Na marginesie fundatio i pierwszych dokumentów, w: Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, Pelplin-Tczew 2002, s. 27-37.
 63. Kilka uwag do Bogny Jakubowskiej "Renesansowej galerii konterfektów oliwskich" w: Zapiski Historyczne, t. 67:2002, s.197-202.
 64. Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lüneburga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów, w: Studia Źródłoznawcze, t.40:2002, s.95-105.
 65. Gdańskie aspekty zaginionej kroniki dominikańskiej, w: Dominikanie. Gdańsk - Polska - Europa, Gdańsk 2003, s.541-549.
 66. Peter von Dusburg, w: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 11, Berlin-New York 2003, kol.1188-1192.
 67. Kilka uwag o sytuacji nauk pomocniczych historii w Niemczech. Na marginesie książki Hansa Wernera Goetza, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung, w: Studia Źródłoznawcze, t.41: 2003, s.131-134.
 68. Odpowiedź Bognie Jakubowskiej, w: Zapiski Historyczne, t. 70/1: 2005, s.99-104.
 69. Der Deutschordenspriester Peter von Dusburg und sein Bemühen um die geistige Bildung der Laienbrüder, w: Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden (Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica, XIII), Toruń 2005, s.115-126.
 70. Die Ritter des Königs Artus in den Großstädten Preußens, w: Artus-Mythen und Moderne. Aspekte der Rezeption in Literatur, Kunst, Musik und in den Medien (Schriftenreihe und Materialien der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Bd.70), Wetzlar 2005, s.199-213.
 71. Roczniki Królestwa (Die Annalen des Königreiches), w: Tekst źródła. Krytyka, interpretacja, Warszawa 2005, s. 127-135.
 72. An den Berührungspunkten der Sprachgebiete: Die Inschriften in den Städten der "preußischen Lande königlich polnischen Anteils", w: Epigraphik 2000. Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik, Klosterneuburg, 9.-12. Oktober 2000, Wien 2006, s. 207-216.
 73. "Die Annalen des Königreiches". Das Problem der Anfänge der Annalistik in Polen, in: Die Hofgeschichtsschreibung im Mittelalterlichen Europa, Subsidia Historiographica, Bd. 3, Toruń 2006, s.39-50.
 74. Zu Gog und Magog. Einige Bemerkungen über die Verfasserschaft der "Descriptiones Terrarum, in: Etudes Medievales, No 7, Amiens 2005, s.331-339.
 75. Bemerkungen zur Funktion des historiographischen Textes im Deutschordenskonvent im Mittelalter. Kategorie - Stiftung des Ordens, in: Chroniques en tous genres. Actes du colloque d'Amiens (Mars 2006), Amiens 2006, s. 109-116.
 76. Kronika w klasztorze. Typ tekstu dziejopisarskiego? (Die Chronik im Kloster. Eine Art. des historiographischen Textes), in: Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, Lublin-Radzyń Podlaski-Siedlce 2006, s.53-64.
 77. Lektüre preußischer Chronisten: Skandinavische Spuren, Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft, Bd.16: 2006/2007, s.195 - 204.
 78. Bemerkungen über die Funktion eines mittelalterlichen historiographischen Textes: die Chronik des Peter von Dusburg, in: De litteris, manuscriptis, inscriptionibus..., Festschrift zum 65 Geburtstag von Walter Koch, Wien-Köln-Weimar 2007, s.675-685.
 79. Kilka uwag o początkach katalogów biskupów krakowskich (Einige Bemerkungen über die Anfänge des Katalogs von den Bischofen in Krakau), w: Ecclesia, kultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Urszuli Borkowskiej OSU, Lublin 2007, s. 743-752.
 80. Formacja rycerska braci zakonu krzyżackiego za kroniką Piotra z Dusburga Die ritterliche Gestaltung der Deutsch Ordens Brüder nach der Peters von Dusburg Chronik, Acta Universitatis Carolinae, Z pomocnych ved historickych, Bd. XVI/2002, Praha 2007, S. 415-423.
 81. Niemieckojęzyczna, rymowana redakcja Złotej Legendy. Przyczynek do dziejów literatury mendykanckiej w Czechach czasów Przemysła Otokara II, (Deutschschprachige, gereimte Fassung der Legenda aurea. Beitrag zur Geschichte der Mendikantenliteratur in Böhmen in die Zeiten von Premzsl Ottokars II.), in: Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, Katowice 2008, S.321-330.
 82. Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii (Über die modernen Folgen des Romantismus in die polnischen Historiographie), Litteraria Copernicana, 2008/2, S. 28-39.
 83. Dynastische Bündnisse in der Renaissance: Untergang der Jagellonen, in: Kaiser Maximilian I. (1459-1519) und die Hofkultur seiner Zeit, Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein - Gesellschaft, Bd.17:2008/2009, s.383-395.
 84. Uwagi wokół rękopisu Klejnotów Królestwa Polskiego z Biblioteki Kórnickiej, Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2008, s.589-598.


 85. IV. Recenzje i omówienia

 86. K. Wiliński, Walki polsko-pruskie w X-XIII w., w: Zapiski Historyczne, t.52:1987, z.1, S.169-174
 87. E. Kowalska, Dokument Humbaldta kardynała legata papieskiego, wystawiony dla Trzemeszna w dniu 2.03.1146, w: Studia Źródłoznawcze, t.31:1990, s.90.
 88. P. Dymmel, Tradycja rękopiśmienna Roczników Długosza, w: Kwartalnik Historyczny, R.100:1993, z.1, s.136-138.
 89. K. Jasiński, Prace wybrane z nauk pomocniczych historii, Toruń 1996, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, R.53/2:1997, s.592.
 90. P. Dymmel, Tradycja rękopiśmienna Roczników Długosza, w: Zapiski Historyczne, t.59:1994, z.1, s.142-143.
 91. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. Studia ofiarowane profesorowi Antoniemu Czacharowskiemu w 60 rocznicę urodzin, Toruń 1996, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.53/2:1997, s.754-756.
 92. T. Jasiński, Najstarsze kroniki i roczniki krzyżackie dotyczące Prus, Poznań 1996, w: Studia Historyczne, R. 41:1998, s.287-291.
 93. E. Klimecka, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski, Warszawa 1997, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.54: 1998, s.229.
 94. S. Gawlas, O kształt zjednoczonego Królestwa, Warszawa 1996, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.54:1998, s.382-383.
 95. Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.54:1998, s. 383-384.
 96. S. Kwiatkowski, Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość średniowieczna. Scholastyczne rozumienie prawa natury a etyczna i religijna świadomość krzyżaków do około 1420, Toruń 1998, w: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, t.55:1999, s.694.
 97. Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t.1, Kraków 1998, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.55:1999, s.646.
 98. S. Szczur, Annaty papieskie w Polsce w XIV w., Kraków 1998, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.55:1999, s.824.
 99. Kultura piśmiennicza średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, wyd. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.55:1999, s.855-6.
 100. Ch. Heiduk, A. Höfert, C. Ulrichs, Krieg und Verbrechen nach spätmittelalterlichen Chroniken: kollektive Einstellungen und sozialer Wandel im Mittelalter, Köln - Weimar-Wien, 1997, w: Studia Źródłoznawcze, t.37: 2000, s. 237-238.
 101. Ständische und religiöse Identitäten im Mittelalter und Früher Neuzeit, hrsg. v. S. Kwiatkowski, J. Małłek, Toruń 1998, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.56:2000, s.324-325.
 102. Michael Menzel, Predigt und Geschichte, Köln-Weimar-Wien 1998, w: Studia Źródłoznawcze, t.38:2000, s.160.
 103. Markus Müller, Die spätmittelalterliche Bistumsgeschichtsschreibung, Köln-Weimar-Wien 1998, w: Studia Źródłoznawcze, t. 38:2000, s.160.
 104. Prusy - Polska- Europa, Toruń 1999, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58/2:2002, s.580-581.
 105. Anna Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka, Kraków 1999, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58:2002, s.618.
 106. Kodeks Matyldy, wyd. B. Kürbis, Kraków 2000, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58:2002, s.660.
 107. 1000 lat archidiecezji gnieźnieńskiej, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58/2:2002, s.813-814.
 108. Wiesław Sieradzan, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1411-1466, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58:2002, s.815-816.
 109. Roman Czaja, Miasta pruskie a zakon krzyżacki, Toruń 1999, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58:2002, s.816-817.
 110. Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.58:2002, s.736-738.
 111. Rafał Witkowski, Jerzy Schwengel (1697-1766). Przeor Kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła, Poznań 2004, w: Zapiski Historyczne, t. 70, z. 2-3:2005, s.202-204.
 112. Ad fontes. O naturze Źródła historycznego, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.631.
 113. Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławowi Geremkowi, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.616.
 114. Jerzy Kaliszuk, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.681.
 115. Zenon Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie władzy Jagiellonów, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.726.
 116. Wędrówka i etnogeneza w starożytno?ci i w średniowieczu, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.730-731.
 117. Jarosław Nikodem, Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1430. Studium o polityce dynastycznej Władysława Jagiełły i Witolda Kiejstutowicza, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.771-772.
 118. Jacek Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.696-697.
 119. Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s..820-821.
 120. Maciej Dorna, Bracia zakonu krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309. Studium prozopograficzne, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.621.
 121. Elżbieta Kowalczyk, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej. Między Drwęcą a Pisą, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.822.
 122. Karol Polejowski, Geneza i rozwój posiadłości zakonu krzyżackiego na terenie królestwa Francji do połowy XIV wieku , in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.61/2:2005, s.842-843.
 123. Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östlichen Europa. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, hrsg. v. R.G. Päsler, D. Schmidtke, Heidelberg 2006, w: Zapiski Historyczne, R.73/1:2008, s.171-175.
 124. Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats-und Universitätsbibliothek Königsberg. Nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg, erarb. v. R. Päsler, München 2000; R. G. Päsler, Deutschsprachige Sachliteratur im Preußenland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung, Köln 2003, w: Zapiski Historyczne, R.73/1:2008, s.176-180.
 125. 11. Konferencja epigraficzna niemieckich akademii nauk ( Greifswald 9-12.05.2007 ), Studia Źródłoznawcze, t.45:2007, s.165.
 126. Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, Katowice 2007, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.65/1:2009, s.399-400.
 127. R. Heś, Joanici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.5/1:2009, s.400.
 128. K. Kaczmarek, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie sredniowiecza, Poznań 2005, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.5/1:2009, s.400.
 129. W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich, Warszawa-Lublin 2007, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.5/1:2009, s.279.
 130. Edward Potkowski, Książka i pismo w sredniowieczu, Pułtusk 2006, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.5/1:2009, s.266.
 131. Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym, Lublin 2006, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.5/1:2009, s.186.
 132. Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, Katowice 2006, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Jg.5/1:2009, s.186-187.


 133. V. Biogramy

 134. Dorota z Mątowów Wielkich, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.1, Gdańsk 1993, s.345.
 135. Gerhard Stulpman, bp pomezański, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.2, Gdańsk 1994, s.35-36.
 136. Jan Mönch, bp pomezański, ibidem, s.275-276.
 137. Jan II Ryman, bp pomezański, ibidem, s.276.
 138. Jan III Mewe, bp pomezański, ibidem, s.276-277.
 139. Jan de Redden, kronikarz, ibidem, s.280-281.
 140. Jan Mergenow, bp chełmiński, ibidem, s.282.
 141. Jan z Kwidzyna, teolog, ibidem, s.288-289.
 142. Jan z Posilge, oficjał pomezański, ibidem, s.291-292.
 143. Kaspar Linke, bp pomezański, ibidem, s.363-364.
 144. Konrad Bitschin, prawnik, ibidem, s.439-441.
 145. Lindau Jan, sekretarz Rady Miejskiej w Gdańsku,w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.3, Gdańsk 1997, s.63-64.
 146. Mikołaj Radam, bp pomezański, ibidem, s.216-217.
 147. Mikołaj Bock, bp chełmiński, ibidem, s.212-213.
 148. Mikołaj z Jeroschina, kronikarz, ibidem, s.215-216.
 149. Otto z Rewala, bp chełmiński, ibidem, s.372-373.
 150. Piotr z Dusburga, kronikarz, ibidem, s.427-429.
 151. Pipin, wojownik pruski, ibidem, s. 431.
 152. Reinhard, bp chełmiński, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t.4, Gdańsk 1997, s.50.
 153. Stefan z Nidzicy, ibidem, s.264-266.


 154. VI. Publicystyka naukowa.

 155. Początki Darłowa, w: Darłowskie Zeszyty Naukowe, z.4:1993, s.28-34.
 156. Humboldczycy, w: Głos Uczelni, R. 7-8, 1999, s.24.
 157. Przepływ ludzi, przepływ idei, w: Forum Akademickie, nr 10/2006, s. 24-25.


 158. VII. Wspomnienia

 159. Zmarł profesor Kazimierz Jasiński. Dyplomatyka, genealogia, pasja, w: Nowości, 14.08.97, s.7.


 160. VIII. Inne

 161. Vorwort (razem z R. Schiefferem), in: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa, (Subsidia historiographica, t.3), Toruń 2006, S.5.
 162. Vorwort (razem z S. Hartmann i G. Volmann-Profe) Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen: Leben und Nachleben, Sacra bella septentrionalia, t.1, Torun 2008, s.11-12.